• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

EF-fuglebeskyttelsesområde

Oprindelig forfatter Pagh Seneste forfatter Redaktionen

Sydvestpynten af Amager, der har status som EF-fuglebeskyttelsesområde.

Sydvestpynten af Amager, der har status som EF-fuglebeskyttelsesområde.

EF-fuglebeskyttelsesområde, betegnelse for de særlige fuglebeskyttelsesområder (SBO), som Danmark efter EUs fuglebeskyttelsesdirektiv fra 1979 er forpligtet til at udpege for trækfugle og særligt beskyttede fuglearter. Områderne udpeges af Skov- og Naturstyrelsen. Der er i Danmark udlagt 113 særlige SBOer med et samlet areal på over 14.000 km2, hvoraf størstedelen er havområde (2011). Se også EF-habitatområde og Ramsarkonventionen.

Det fremgår af EF-domstolens praksis, at udpegning og afgrænsning af disse områder alene skal baseres på ornitologiske kriterier, mens det er ulovligt at inddrage samfundsøkonomiske, rekreative eller privatøkonomiske hensyn ved udpegningen. Til forskel fra EF-habitatområder er udpegningen af nye områder dynamisk. Såfremt de beskyttede fugle vælger et nyt område, vil det derfor være nødvendigt at udlægge et nyt SBO. Når et område er udpeget, indtræder der en vidtgående beskyttelse af området som levested på linje med den beskyttelse, der gælder for EF-habitatområder efter EUs habitatdirektiv.

Hvis der påføres skade på en lokalitets gunstige bevaringsstatus eller på trækfugle og særligt beskyttede områder, vil skadevolder være ansvarlig efter EUs miljøansvarsdirektiv.