Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Eksempler på lokaliteter, hvor man kan opleve moser og ferske enge

Oprindelig forfatter SiNL

I modsætning til andre naturtyper, f.eks. klitter, heder og strandenge, hvor der i Danmark findes store, offentligt ejede arealer, der kan tjene som eksempler på de typer, der er omtalt i de respektive kapitler, er situationen en anden, når det drejer sig om enge og moser. De fleste af de lokaliteter, der tilsammen illustrerer den brede variation i mose- og engtyper i Danmark, ejes af private lodsejere og anvendes til ekstensiv landbrugsdrift med kvæggræsning og høslæt eller til rekreative aktiviteter som jagt mv. Som regel er de desuden ikke særlig store og ligger ofte utilgængeligt i landskabet, f.eks. i bunden af en ådal langs med et vandløb, hvor man skal igennem krat på skrænter, rørsump og stærkt sumpede partier, før man er fremme ved den græssede orkidéeng eller hængesækken med tørvemos. Eller de ligger midt i kulturlandskabet, omgivet af dyrkede marker.

Arealer, der drives med græsning, er hegnede. Derfor er der for det meste ikke offentlig adgang. Erfaringen er dog, at man som regel kan få adgang, hvis man spørger ejerne. En god mulighed for at besøge spændende mose- og englokaliteter får man via grønne foreninger som Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening m.fl., der i samarbejde med eller med tilladelse fra de private ejere arrangerer ture. Også via lystfiskerforeninger, jagtforeninger og andre friluftsforeninger kan man få mulighed for at opleve de danske mose- og engtyper.

Ofte kan man få en flot landskabelig oplevelse af vore ådale med mosaikken af mose- og engtyper (og overdrev) ved at færdes på cykel ad offentlige stier og markveje. Gennem et område som Vindinge Å-dal på Østfyn, der beskrives nedenfor, kan man komme på cykelsafari ud i ådalen og det flotte åbne landskab ved at køre ad en gammel nedlagt jernbane mellem Nyborg og Svendborg. Banen er nemlig omlagt til offentlig sti gennem ådalen og hen over Vindinge Å og de øvrige tilløb.

Annonce

Nedenfor beskrives nogle udvalgte lokaliteter, som er velegnede til at illustrere eng- og mosetypernes store variation. Og i boks 4-7 findes en række kortfattet beskrevne eksempler på lokaliteter, som er offentligt ejede, eller hvor offentligheden har adgang på afmærkede stier eller til lokaliteten som helhed.

Boks 4-7. Offentligt tilgængelige mose- og englokaliteter

Nedenfor omtales 20 eksempler på mose- og englokaliteter, som er offentligt ejede eller hvor offentligheden har adgang, enten ad afmærkede stier eller til lokaliteten som helhed. På de valgte lokaliteter er det muligt at finde eksempler på en eller flere af de mose- og engtyper, der er omtalt tidligere i kapitlet. Der er desuden valgt nogle bynære lokaliteter, der ofte er udsat for kraftig rekreativ påvirkning og eventuelt også miljøbelastning.

En god guide til mange af lokaliteterne er de vandretursfoldere, som Skov- og Naturstyrelsen udarbejder. Folderne kan hentes på styrelsens hjemmeside, og de fås i trykt form på biblioteker og turistbureauer og ofte også i opsatte holdere ved indgangen til lokaliteterne.

Abkær Mose og Stengelmose i Sønderjylland. Mindre, intakte højmoseflader, tørvegrave. Fredet. Offentlige stier.

Bastemosen på Bornholm. Såkaldt højlyngsmose under tilgroning. Sti rundt om mosen.

Brobæk Mose (Insulinmosen) ved Gentofte Sø i Nordsjælland. Rørsump, ellesump, pilekrat. Fredet. Stisystem.

Bøllemosen i Jægersborg Hegn i Nordsjælland. Næringsfattig mose, hængesæk. Stisystem, planker hen over hængesækken.

Frøslev Mose i Sønderjylland. Næringsfattig mose. Fredet med det formål at gendanne mosens centrale parti som højmose. Afmærket sti gennem mosen.

Holmegårds Mose i Sydsjælland. Højmose, præget af tørvegravning, men også med intakte højmoseflader. Fredet. Offentlig tilgængeligt stisystem, hvor man også kan komme ud på den åbne højmoseflade.

Holtemmen på Læsø. Næringsfattig mose (fattigkær), artsrig eng (rigkær). Fredet. Sti gennem området.

Hostrup Sø i Sønderjylland. Næringsfattige moser. Besøgsområde med parkeringsplads og stier.

Kongens Mose (Draved Mose) i Sønderjylland. Højmose, delvis afgravet, men også intakte højmoseflader. Fredet. Stisystem.

Lille Vildmose i det østlige Himmerland. Nordeuropas største højmose. Guidede ture med naturvejleder, fugletårne med udsigt over den store, intakte højmoseflade.

Lyngby Åmose i Nordsjælland. Skovbevokset og lysåben, næringsfattig mose (fattigkær) på basis af tørvemos-hængesæk. Fredet. Stisystem.

Maglesø på Midtsjælland. Rørsumpe, bredvegetation, pilekrat, våde enge. Fredet. Offentlige stier.

Nørrestrand ved Horsens. Rørsumpe, enge, vældprægede kalkkær. Stisystem

Ramsødalen sydøst for Roskilde. Skovsump, rørsump, enge. Fredet. Vandreruter.

Skidendam i Teglstrup Hegn i Nordsjælland. Højmose under stadig udvikling. Træfri højmoseflade. Adgang ad sti.

Skjern Å enge. Nordeuropas største naturgenopretning af ådalslandskab, genoprettede våde enge. Besøgssteder, naturvejledning, fugletårne, stisystemer.

Smørmosen nordvest for København. Næringsrig mose, skovmose. Fredet. Stisystem.

Tamkær (Lønborg Hede) ved Tarm i Vestjylland. Næringsfattige moser (hedemoser), store fugtige partier med klokkelyng. Fredet. Fri adgang til fods.

Tryggevælde Å-dal i Sydøstsjælland. Artsrige kalkprægede enge og moser. Sti („Kirkestien“) over ådalen ved Strøby.

Vaserne ved Furesøen, Nordsjælland. Rørsump, ellesump, pilekrat, tørvegrave, enge. Fredet. Stisystem.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Signe Nepper Larsen: Eksempler på lokaliteter, hvor man kan opleve moser og ferske enge i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 25. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484332

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk