Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Moserne og de ferske enge

Oprindelige forfattere BONi, SiNL og SToft

Agger, P., P. Christensen, A. Reenberg og B. Aaby. 2002. Det fede landskab. Landbrugets næringsstoffer og naturens tålegrænser. – Vismandsrapport 2002. Naturrådet.

Almquist, S. 1984. Samhällen av spindlar och lockespindlar på Knisa Myr, Öland. Entomologisk Tidskrift 105:143-150.

Andrzejewska, L. 1965. Stratification and its dynamics in meadow Communities of Auchenorrhyncha (Homoptera). – Ekologia Polska (A), 13: 685-715.

Annonce

Andrzejewska, L. 1967. Estimation of the effects of feeding of the sucking insect Cicadella viridis L. (Homoptera – Auchenorrhyncha) on plants. I. Petrusewicz. K. (red). Secondary productivity of terrestrial ecosystems, s. 791-805. – Polish Academy of Sciences, Warszawa, Krakow.

Andrzejewska, L. 1976. The influence of mineral fertilization on the meadow phytophagous fauna. – Polish Ecological Studies, 2: 93-109.

Andrzejewska, L. 1979. Herbivorous fauna and its role in the economy of grassland ecosystems I. Herbivores in natural and managed meadows. – Polish Ecological Studies, 5: 5-44.

Andrzejewska, L & Z. Wojcik, 1970. The influence of Acridoidea on the primary production of a meadow (Field experiment). – Ekologia Polska, 18, 5: 89-109.

Asbirk, S., U. Bertelsen, S.E.Engelbøl og H.P Lorenzen. 1973. En naturhistorisk undersøgelse af højmoserne Holmegaards Mose, Storelung og Skidendam. – Natur og Ungdom. Meddelelser om danske naturlokaliteter nr. 6: 1-122

Bak, J., K. Tybirk, P. Gundersen, J.P. Jensen, D. Conley og O. Hertel. 1999. Natur- og miljøeffekter af ammoniak. Ammoniakfordampning – redegørelse nr. 3. – Danmarks Jordbrugsforskning.

Bissels, S., N. Hölzel, T.W. Donath og A. Otte. 2004. Evaluation of restoration success in alluvial grasslands under contrasting flooding regimes. – Biological Conservation, 118: 642-650.

Bleckmann, H. og T. Lotz, 1987. The vertebratecatching behaviour of the fishing spider Dolomedes triton (Araneae, Pisauridae). – Animal Behaviour, 35: 641-651.

Bockwinkel, G. 1990. Unsere Kulturlandschaft als Lebensraum für Graswanzen. – Verhandlungen Westdeutscher Entomologen, Tag 1989: 265-283.

Boness, M. 1953. Die Fauna der Wiesen unter besonderer Berücksichtigung der Mahd. – Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 42: 225-277.

Buchwald, E. og T. Vikstrøm. 1991. 10 års pleje af en tilgroet eng ved Gentofte Sø. – Urt, årg. 1991: 71-80

Chinery, M. 1987. Vesteuropas Insekter. – Gads Forlag, København.

Christiansen, S.G. 1986. Ekstremrigkær – plantesamfund i tilbagegang. – Urt, 10. årg: 118-123

Cortzen, S. og A.B. Hald, 2003. Erfaringer fra et å-restaureringsprojekt. Vegetationsudviklingen på engene langs en restaureret strækning af Gels Å. – Urt, 27. årg: 131-135.

Curry, J.P. 1994. Grassland Invertebrates. Ecology, influence on soil fertility and effects on plant growth. – Chapman & Hall, London.

Decleer, K. 1988. Temporary inundation as a determining factor for the spider communities of marshland habitats. – European Society of Arachnology, 11th European Colloquium, Berlin: 161-167.

Decleer, K. 1990. Experimental Cutting of Reedmarsh Vegetation and its Influence on the Spider (Araneae) Fauna in the Blankaart Nature Reserve, Belgium. – Biological Conservation, 52: 161-185.

Ekstam, U. & N. Forshed. 1992. Om hävden upphör. – Naturvårdsverket. Stockholm.

Elmeros, M., J.P. Berthelsen og A.B. Madsen. 2004. Overvågning af bæver Castor fiber i Flynder Å 1999-2003. – Faglig rapport fra DMU nr. 489.

Ellemann, L., R. Ejrnæs, J. Reddersen, og J. Fredshavn. 2001. Det lysåbne landskab – tilstand og udvikling af klit, hede, overdrev, mose, strandeng og fersk eng. – Faglig rapport fra DMU, nr. 372.

Foelix, R.F. 1996. Biology of Spiders. – Oxford University Press, Oxford.

Gaun, S. 1974. Blomstertæger. – Danmarks Fauna, bd. 81. Dansk Naturhistorisk Forening, København.

Grant, R., I. Paulsen, V. Jørgensen og A. Kyllingsbæk. 2002. Vandmiljøplan II. Baggrund og udvikling. – Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Jordbrugsforskning.

Hald. A.B. 1998. Botaniske konsekvenser af vandmiljøplan II’s plan om våde enge. – Urt, 22. årg.: 114-120.

Hald, A.B. og P.M. Petersen. 1992. Soil and vegetation in two Danish mires following changes in water regime. – Nordic Journal of Botany, 12: 707-733.

Hammer, E. og J.E. Lindgård. 2002. Ekstremrigkær i Århus Amt. – Århus Amt

Hannon, G. og M. Gustaffson. 2004. Slottet – historien om en slåtteräng. – Svensk Botanisk Tidsskrift, 98: 177-187.

Hansen, B. 1958. Rådensig Kær. – Botanisk Tidsskrift, 54: 126-159.

Hansen, B. 1966. The raised bog of Draved Kongsmose. – Botanisk Tidsskrift, 62: 146-185.

Hansen, B. 1980. Højmosen. I Nørrevang, A. og J. Lundø (red.). Danmarks Natur 5: 473-488. – Politikens Forlag, København

Jensen, J. 1962. Undersøgelse af nedbørens indhold af plantenæringsstoffer. – Tidsskrift f. Planteavl, 65: 894-906.

Jensen, J. 1970. Fattigkær og rigkær. I Nørrevang, A. og J. Lundø (red.). Danmarks Natur 7: 365-394. – Politikens Forlag, København

Jørgensen, H. 2005. Danske høenge amt for amt. Temanummer om høenge. Særnummer af URT, Dansk Botanisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen.

Larsen, S.N. og T. Vikstrøm. 1995. Ferske enge – en beskyttet naturtype. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Lindberg, H. 1950. Notes on the biology of dryinids. – Commentationes Biologicae 10(15):1-19.

Lyneborg, L. 1980. Engens dyreliv. I Nørrevang, A. og J. Lundø (red.). Danmarks Natur 7:404-415. – Politikens Forlag, København.

Lyneborg, L. 1993. Hvad finder jeg i mark og eng. – Politikens Forlag, København.

Løjtnant, B. og E. Worsøe. 1992. Høenge slår man i juli. – Urt, 16. årg.: 93-96

Madsen, K.J. 1987. Gødskning af en fersk eng. – Urt, 11. årg.: 87-93.

Mentz, A. 1912. Studier over danske mosers recente vegetation. – Botanisk Tidsskrift, 31: 1-287.

Myklestad, Å. og M. Sætersdal. 2004. The importance of traditional meadow management techniques for conservation of vascular plant species richness in Norway. – Biological Conservation, 118: 133-139

Nielsen, L. Brunberg, 1985. Fritfluen – lille flue, stor virkning. – Naturens Verden, 1:24-29.

Nørgaard, E. 1951. On the ecology oftwo lycosid spiders (Pirata piraticus and Lycosa pullata) from a Danish Sphagnum bog. – Oikos, 3: 1-21.

Ordbog over Det Danske Sprog. 4. 1922, 11. 1929, og 14. 1933.

Petersen, J.H. 1995. Svamperiget. – Det naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Petersen, P.M. og P. Vestergaard. 2006. Vegetationsøkologi. – Gyldendal, København Pihl, S., B. Søgaard, R. Ejrnæs, E. Aude, K.E. Nielsen, K. Dahl og J.S. Laursen. 2000. Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Danmarks Miljøundersøgelser. – Faglig rapport fra DMU, nr. 322

Plöger, E. 1991. Gødskning på vedvarende græsningsarealer – en trussel. – Urt, 15. årg.: 4-14.

Redfern, M. 1983. Insects and Thistles. – Naturalists’ Handbooks 4. Cambridge University Press, Cambridge.

Riis, N. og S.N. Larsen. 2004. Holmegårds Mose – kan man genoprette en højmose? Vand & Jord, 1:26-32.

Riisager, M. 1991. Overvågning af ekstremfattigkær 1988-89. – Miljøministeriet, Skov. og Naturstyrelsen.

Riisager, M. 1991. Overvågning af ekstremfat-tigkær i 1992. På udvalgte lokaliteter. – Miljøministeriet, Skov. og Naturstyrelsen.

Rovner, J.S. 1986. Spider hairiness: Air stores and low activity enhance flooding survival in inland terrestrial species. – Actas X Congressos International de Arachnologia. Jaca/ Espana: 123-129.

Rune, F. 1997. Decline of mires in four Danish state forests during the 19th and 20th century. – Forskningsserien nr. 21. Miljø- og Energiministeriet, Forskningscenter for Skov og Landskab.

Scheirs, J., I. Vandevyvere, L. de Bruyn. 1997. Influence of monocotyl leaf anatomy on the feeding pattern of a grass-mining agromyzid (Diptera). – Annals of the entomological Society of America, 90: 646-654.

Silvertown, J., D.A. Wells, M. Gillman, M.E. Dodd, H. Robertson og K. H. Lakhani. 1994. Short-term effects and long-tern aftereffects of fertilizer application on the flowering population of green-winged orchid Orchis morio. – Biological Conservation, 69: 191 – 197.

Skytte Christiansen, M. 1984. Bregner, mosser og laver. – Gads NaturForum, København.

Søgaard, B., F. Skov, R. Ejrnæs, K.E. Nielsen, S. Pihl, P. Clausen, K. Laursen, T. Bregnballe, J. Madsen, A. Baattrup-Pedersen, M. Søndergaard, T.L. Lauridsen, P.F. Møller, T. Riis-Nielsen, R.M. Buttenschøn, J.R. Fredshavn, E. Aude og B. Nygaard. 2003. Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. – Faglig rapport fra DMU, nr. 457.

Tind, E.T. og S.N. Larsen. 2000. Vådområdestrategien under Vandmiljøplan II – konsekvenser og muligheder for naturen. – Arbejdsrapport nr. 1 2000, Naturrådet.

Toft, S., B. Overgaard Nielsen og L. Brunberg Nielsen, 1993. Den terrestriske leddyrfauna i Gammel Frederikskog, Tøndermarsken. – Naturovervågningsrapport, Skov- og Naturstyrelsen.

Tscharntke, T. 1995. Naturschutz in der Agrarlandschaft. – Mitteilungen Deutsche Gesellschaft fur allgemeine und angewandte Entomologie, 10: 21-30.

Tscharntke, T. 1999. Insects on common reed (Phragmites australis): Community structure and the impact of herbivory on shoot growth. – Aquatic Botany, 64: 399-410.

Tscharntke, T. og H.-J. Greiler. 1995. Insect communities, grasses and grasslands. – Annual Review of Entomology, 40: 535-558.

Vestergaard, P. og K. Hansen (red.). 1989. Distribution of vascular plants in Denmark. – Opera Botanisk, 96: 1-163.

Vinther, E. 1980. Enge og kær. Truede samfund. – Urt, årg. 1980: 99-105.

Vinther, E. 1985. Moseplejebogen – retningslinier for pleje af moser og enge. – Fredningsstyrelsen, København.

Vinther, E. 1991. Moseplejebogen – retningslinier for pleje af moser og enge. – Fredningsstyrelsen, København. 2. udgave.

Vinther, E. 1993. Enge og moser. I Ovesen, C.H. og S. Søgård (red.). Naturplejebogen, s. 80-90. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Vinther, E. og H. Tranberg. 2002. Naturkvalitet i moser i Fyns Amt før og efter 1980. – Fyns Amt.

Waloff, N. 1980. Studies on grassland and leafhoppers (Auchenorrhyncha, Homoptera) and their natural enemies. – Advances in Ecological Research, 11: 81-215.

Waloff, N. og M.A. Jervis. 1987. Communities of parasitoids associated with leafhoppers and planthoppers in Europe. – Advances in Ecological Reserch, 17: 281-402.

Warncke, E. 1980. Spring areas: Ecology, vegetation and comments to similarity coefficients applied to plant communities. – Holarctic Ecology, 3: 233-333.

Wind, P. 1988. Overvågning af ekstremrigkær højmoser 1987. – Miljøministeriet, Skov. og Naturstyrelsen.

Wind, P. 1994. Oversigt over botaniske lokaliteter. Status og forvaltningsbehov. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Wingerden, W.K.R.E. van, J.C.M. Musters, R.M.J.C. Kleukers, W. Bongers og J.B. Biezen. 1991. The influence of cattle grazing intensity on grasshopper abundance (Orthoptera: Acrididae). – Proceedings Experimental and Applied Entomology. Nederlandse Entomologische Vereniging 2: 28-34.

Wotavova, K., Balounova, Z. og P. Kindlmann. 2004. Factors affecting persistence of terrestrial orchids in wet meadows and implications for their conservation in a changing agricultural landscape. – Biological Conservation, 118: 271-279.

Zöckler, C. 1988. Feuchtwiesenflora und blütenbesuchende Insekten. Ihre Bedeutung für die Grunlandextensivierung. – Faunistisch-Ökologische Mitteilungen, 6: 5-20.

Ødum, H. og W. Christensen. 1936. Danske grundvandstyper og deres geologiske optræden. – Danmarks Geologiske Undersøgelse. III. række, 26.

Aaby, B. 1988. Skidendam – et eksempel på naturovervågning af højmoser. – Urt, 12. årg.: 100-111.

Aaby, B. 1988. Overvågning af højmoser 1987. – Miljøministeriet, Skov. og Naturstyrelsen.

Aaby, B. 1989. Overvågning af højmoser 1988. – Miljøministeriet, Skov. og Naturstyrelsen.

Aaby, B. 1990. Overvågning af højmoser 1989. – Miljøministeriet, Skov. og Naturstyrelsen.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Boy Overgaard Nielsen, Signe Nepper Larsen, Søren Toft: Litteratur: Moserne og de ferske enge i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 19. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484902

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk