Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Menneskets påvirkning af naturtyperne i det åbne land

Oprindelig forfatter IJoh

Agger, P. m.fl. 1986. Udviklingen i agerlandets småbiotoper i Østdanmark. – Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Forskningsrapport nr. 48. Roskilde Universitetscenter.

Agger, P., K.B. Andersen, E.H. Petersen, & J. Primdahl, (red.). 1999. Natur og landbrug. – Temarapport nr. 1, 1999. Naturraadet.

Agger, P., P. Christensen, A. Reenberg og B. Aaby. 2002. Det fede landskab – landbrugets næringsstoffer og naturens tålegrænser. Vismandsrapport 2000. – Naturrådet.

Annonce

Bak, J. 2001. http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_miljoetilstand/_3_luft/4_taalegrenser/taale-grenser/wwwtekst_1.htm

Brandt, J. og E. Holmes, E. 2001. Landskabsudviklingen i det åbne land: empiriske tendenser set fra et urbaniseringssynpunkt. Arbejdspapir 168 – Geografi, Roskilde Universitet, Roskilde.

Cloy, J.M., J.G. Farmer, M.C. Graham, A.B. MacKenzie & G.T. Cook. 2005. A comparison of antimony and lead profiles over the past 2500 years in Flanders Moss ombrotrophic peat bog, Scotland – J. Environ. Monit., 7: 1137-1147.

Danmarks Miljøundersøgelser. 2001. Natur og Miljø 2001. – Faglig rapport 385.

Degn, H.J. 1997. Hedeovervågning 1997. Randbøl Hede. Naturovervågning. – Energi- og Miljøministeriet, Afdeling for Kystzoneøkologi, Skov- og Naturstyrelsen.

Hald, A.B. 1999. Landbrug og agerlandets natur – Samspil – modspil. Fremtidigt samspil? I: Agger, P., Andersen, K.B., Petersen, E.H. & Primdahl, J. (red.): Natur og landbrug. Temarapport nr. 1, 1999. – Naturrådet, København.

Helveg, A. 1994. Pesticidforskning i jordmiljøer. – Nyhedsbrev nr. 10: 9. Det Strategiske Miljøforskningsprogram 1992-96. Miljøforskning.

Henriksen, H.J. 2001. Fra boringsdatabasen ”Jupiter” til DK grundvandsmodellen. – Nyt fra GEUS 3, 2001: 2-8.

http://redlist.dmu.dk, 2004

IPCC, 2001. Climate Change 2001: The Scientific Basis. – Cambridge University Press, Cam-bridge.

Jelnes, I.S. og Lange, H.G. 2002. En sørgelig genvisit i grøftekanten. – Gejrfuglen, 38. årg. nr. 2: 1-3

Jensen, A.-M.M. og I. Johnsen. 2002. Wild flora. I Esbjerg, P. og Petersen, B.S. (red.). Effects of reduced pesticide use on flora and fauna in agricultural fields. – Pesticidforskningsrapport nr. 58. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Jensen, J. (red.). 2001. Natur og landbrug. – Skov- og Naturstyrelsen, København.

Johnsen, I. og U. Søchting. 1973. Influence of air pollution on the epiphytic lichen vegetation and bark properties of deciduous trees in the Copenhagen area. – Oikos, 24: 344-351.

Johnsen, I. og L. Rasmussen. 1977. Retrospective study 1944-1976 of heavy metals in the epiphyte Pterogonium gracile collected from one phorophyte. – The Bryologist, 80: 625-629.

Kyllingsbæk, A. 2005. Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i dansk landbrug 1979-2002: Kvælstof – Fosfor – Kalium. Dansk Jordbrugsforskning, Markbrug, nr. 116.

Lange, H.G. og I.S. Jelnes, I.S. 2002. Danske vejkanter i agerlandet – En sammenligning af vejkantvegetationen i 1968/69 og 2000 samt en vurdering af vejkanten som korridor for planter. Specialerapport. – Afdeling for Botanisk Økologi, Århus Universitet.

Madsen, S.T. og K.S. Rasmussen. 2002. Forvaltning af krondyr i Danmark. Specialerapport. – Økologisk Afdeling, Botanisk Institut, Københavns Universitet.

NASA. 2005. http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2005/

Ovesen, C.H. 1984. Naturen på Sjælland, set af maleren Lundbye og i dag. – Naturens Verden, årg. 1984, nr. 1: 9-24

Plauborg, F. 1999. Til stadighed fokus på vanding og vandressourcer i dansk jordbrug. – Nyt om Vandressourcer, 6.

Risager, M. og B. Aaby. 1997. Højmoser 1996. Naturovervågning. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 46.

Raunkiær, C. 1890. Dansk Ekskursions-Flora, 1. udgave. – Gyldendal. København.

Ray, PM. 1972. The living plant. – Holt, Rinehart & Winston, New York.

Rostrup, E. 1860. Den Danske Flora, 1. udgave. – Gyldendal, København.

Shotyk, W., M.E. Goodsite, F.Roos-Barraclough, R. Frei, J. Heinemeier, G. Asmund, C. Lohse og T.S. Hansen. 2003. Anthropogenic contributions to atmospheric Hg, Pb and As accumulation recorded by peat cores from southern Greenland and Denmark dated using the 14C “bomb pulse curve”. – Geochimica et Cosmochimica Acta, 67: 3991-4011.

Skov- og Naturstyrelsen. 2001. Sådan bekæmpes Kæmpe-Bjørneklo uden brug af sprøjtegift.

http://www.sns.dk/publikat/2001/bjoerneklo.htm

Stoltze, M. & S. Pihl. 1998. Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. – Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

Tind, E.T. og P. Agger, P. 2003. Friluftslivets effekter på naturen i Danmark. – Friluftsrådet.

Wilhjelmudvalget. 2001. En rig natur i et rigt samfund. Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe vedrørende landbrug. 2001. Landbrug og Natur.

Aaby, B., J. Jacobsen, og O.S. Jacobsen. 1979. Pb-210 datering and lead deposition in the ombrotropghic peat bog, Draved Mose, Danmark. – Danmarks Geological Undersøgelse. årbog 1978. København.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Ib Johnsen: Litteratur: Menneskets påvirkning af naturtyperne i det åbne land i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 20. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484897

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk