Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Fugle

Oprindelig forfatter Grell

Asbirk, S. (red.). 1992. Naturen på landet. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Bertel, B. 1994. Fuglene over Skagen. – European Faunistical Press.

Berthelsen, J. P., K. Rasmussen og G. Kjellsson, G. 1997. Fouragerende fugles udnyttelse af ukrudtsfrøpuljen. – Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 28, Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen.

Annonce

Bisschop-Larsen, E.M. 1995. Bedre miljø og mere natur på offentlige arealer. – Miljøstyrelsen, København.

Blair, M. og W.J.M. Hagemeijer. 1997. The EBCC Atlas of European Breeding birds – Their distribution and abundance. – T & AD Poyser.

Brøndegaard, V.J. 1985. Folk & fauna. Dansk etnozoologi. – Rosenkilde & Bagger, København.

Braae, L., H. Nøhr og B.S. Petersen. 1988. Fuglefaunaen på konventionelle og økologiske landbrug. Sammenlignende undersøgelser af fuglefaunaen, herunder virkningen af bekæmpelsesmidler. – Miljøprojekt nr. 102, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Christensen, K.D., E.M. Jacobsen og H. Nøhr. 1996. A comparative study af bird faunas in conventionally and organically farmed areas. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 90: 21-28.

Christensen, T. og S. Asbirk (red.). 2000. Handlingsplan for bevarelse af den truede fugleart engsnarre Crex crex. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Clausen P., J. Madsen, P.U. Jepsen P. U. og B. Søgaard. 1997. Reservatnetværk for vandfugle. – Tema-rapport fra DMU 12/1997. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Donald, P.F. og C. Forrest, C. 1995. The effects of agricultural change on population size of Corn Buntings Miliaria calandra on individual farms. – Bird Study, 42: 205-215.

Dybbro, T. 1976. De danske ynglefugles udbredelse. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Esbjerg, P. og B.S. Petersen. 2002. Effects of reduced pesticide use on flora and fauna in agricultural fields. – Pesticide Research, nr. 58. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Faber, A.H. 1898. Optegnelse om Vejle- og Horsensegnens Fuglefauna i aarene 1875-1897. – Jydsk Forlags Forretning, Aarhus.

Fabricius, O. og P.H. Mortensen. 1969. Hjejlen (Pluvialis apricaria) som ynglefugl i Danmark 1963-66, med bemærkninger om artens raceforhold, udbredelse og antal. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 63: 137-160.

Ferdinand, L. 1980. Fuglene i landskabet: Danske heders og vådområders fugleliv 1960-70, og dansk fuglebeskyttelse. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Flensted, K.N. 1993. Sortternens Chlidonias niger tilbagegang og årsagerne hertil. Specialerapport. – Zoologisk Museum, Københavns Universitet.

Ganter, B., K. Larsson, E.V. Syroechkovsky, K.E. Litvin, A. Leito og J. Madsen. Barnacle Goose Branta leucopsis: Russia/Baltic. I Madsen, J., G. Cracknel log A.D. Fox (red.). Goose populations wintering in the western Paleartic. – Wetlands International, Wageningen (i trykken).

Gram, I., H. Meltofte og L.M. Rasmussen, L. M. 1990. Fuglene i Tøndermarsken 1978-1988. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Grell, M.B. 1998. Fuglenes Danmark. – Gads Forlag og Dansk Ornitologisk Forening.

Grell, M.B. (red.). 1999. Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 93: 105-126.

Grell, M.B. 2000. Forvaltningsplan for hvid stork Ciconia ciconia i Danmark. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Grell, M.B. (red.). 2000. Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1999. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 94: 55-72.

Grell, M.B. (red.). 2001. Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2000. Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 95: 51-68.

Grell, M.B. 2002. Overvågning af rødlistede ynglefugle 1989-1998. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 170. Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Grell, M.B. (red.). 2002. Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2001. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 96: 43-66.

Grell, M.B., J. Hansen og B. Rasmussen. 2002. Overvågning af toplærke Galerida cristata – med en gennemgang og vurdering af de danske ynglehabitater. – Arbejdsrapport fra DMU, nr. 171. Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Grell, M.B. og B. Rasmussen (red.). 2003. Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2002. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 97: 175-192.

Grell, M.B., H. Heldberg, B. Rasmussen, M. Stabell, J. Tofft og T. Vikstrøm (red). 2004. Truede og sjældne fugle i Danmark 1998-2003. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr. 98: 45-100.

Hald-Mortensen, P (red.). 1998. Vejlernes natur. Status over reservatets mangfoldighed 1998. – Aage V. Jensens Fonde.

Hansen, M. 1985. Bestanden af Stor Kobbersneppe Limosa limosa, Almindelig Ryle Calidris alpina, Brushane Philomachus pugnax og Klyde Recurvirostra avosetta i Danmark i 1980. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 79: 11-18.

Heldbjerg, H. og M.B. Grell. 2002. Forslag til forvaltningsplan for den danske ynglebestand af Hjejle Pluvialis apricaria. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Iversen, m.fl. 2002. Nyt fra Fugleværnsfonden. – DOF/Fugleværnsfonden december 2002.

Jacobsen, E.M. 1992. Overvågning af fuglelivet i byområder 1991. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Jacobsen, E.M. 1995. Byfugles bestandsændringer og – tætheder 1976-1994, belyst ved hjælp af punkttællinger. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 89: 111-118.

Jacobsen, E.M. 1996. Engfugles bestandsændringer og -tætheder 1976-1995, belyst ved hjælp af punktoptællinger. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 90: 115-118.

Jacobsen, E.M. 2001. Punkttælling af ynglefugle i 2000 i eng, by og skov. Naturovervågning. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 153. Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Jacobsen, E.M. 2002. Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov. Naturovervågning. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 169. Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Jacobsen, L.B. 1997. Kirkeuglen i Vendsyssel og Himmerland. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 91: 2-3.

Jensen, F.P. og S. Brøgger-Jensen. 1996. Hedepleje – af hensyn til hedens ynglefugle. – Miljø- og energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Jensen, F.P. og S. Brøgger-Jensen u. år. Trane Grus grus, Hjejle Pluvialis apricaria og Tinksmed Tringa glareola – status og valg af ynglebiotop i Danmark og Europa. – Ornis Consult A/S. København.

Johansen, B. T. 2002. Vinterforekomst af Munk Sylvia atricapilla i Danmark. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 96: 67-74.

Johansen, B. m.fl. 1999. Hvad du selv kan gøre for byens natur og fugleliv – med forslag til lokale grønne aktiviteter. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Johansen. B. og E.M. Jacobsen. 1995. Dansk Ornitologisk Forenings havefugleundersøgelse 1994. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Jørgensen, H.E. 1989. Danmarks rovfugle – en statusoversigt. – Frederikshus.

Jørgensen, M. 1991. Fuglelivet på indre Vesterbro 1991. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Jørgensen, H.E., J. Madsen og P. Clausen, P. 1994. Rastende bestande af gæs i Danmark 1984-1992. – Faglig rapport fra DMU, nr. 97.

Kjærbølling, N. 1852. Danmarks Fugle. – København.

Laubek, B. 1995. Udbredelse og fænologi hos rastende og overvintrende Sang- og Pibesvaner i Danmark 1991-93. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 89: 67-82.

Laursen, K., S. Pihl, J. Durinck, M. Hansen, H. Skov, J. Frikke og F. Danielsen. 1997. Numbers and Distribution of Waterbirds in Denmark 1987-1989. – Dan. Rev. Game Biol., 15: 1-184.

Lilleør, O. 2000. Ynglende måger på hustage i Århus og det øvrige Danmark. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 94: 149-156.

Linnet, A. 2001. Status for ynglebestande af Trane Grus grus, Hjejle Pluvialis apricaria og Tinksmed Tringa glareola samt lidt andre hedefuglearter i Thy og på Mors. – Naturnyt, 30: 187-196.

Løppenthin, B. 1967. Danske ynglefugle i fortid og nutid. – Odense Universitetsforlag.

Madsen, J., T. Asferg, I. Clausager og H. Noer. 1996. Status og jagttider for danske vildtarter. – Tema-rapport fra DMU 1996/6. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Madsen, J., J.P. Hounisen, E. Bøgebjerg, og H.E. Jørgensen. 1995. Rastende bestande af vandfugle i forsøgsreservaterne, 1985-1993. – Faglig rapport fra DMU nr. 132.

Madsen, J. 1986. Danske rastepladser for gæs. Gåsetællinger 1980-1983. – Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen.

Meltofte, H. og J. Fjeldså. 2002. Fuglene i Danmark (2. udg.). – Gyldendals Bogklubber.

Meltofte, H. 1993. Vadefugletrækket gennem Danmark. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 87: 1-180.

Møller, A.P. 1975. Sandternen Gelochelidon nilotica som yngle fugl i Danmark. – Danske Fugle, 27: 33-43.

Møller, A.P. 1978. Husskadens Pica pica bestandstæthed, redeplacering og bestandsændringer i Danmark. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 72: 197-215.

Møller, A.P 1992. Svalerne. – Natur og Museum, 31. årg., hefte 3: 1-31.

Novrup, L. og E. Østergaard. 1997. Sjældne ynglefugle – 25 år i Vestjylland. – Dansk Ornitologisk Forening i Ringkøbing Amt.

Mullarney, K.; L. Svensson og D. Zetterström. 1999. Fugle i felten. Feltbestemmelse af fuglene i Europa og Middelhavsområdet. – Albert Bonniers Forlag, Stockholm.

Olsen, K.M. 1992. Danmarks fugle – en oversigt. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Petersen, B.S. 1996. The Distribution of Birds in Danish Farmland. – Pesticides Research No. 17. Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen.

Petersen, B.S. og E.M. Jacobsen. 1997. Population Trends in Danish Farmland Birds. – Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 37. Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen.

Petersen, B.S. og H. Nøhr. 1992. Pesticiders indflydelse på gulspurvens levevilkår. – Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 1. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Rasmussen, L.M. 1994. Landsdækkende optælling af Hjejle Pluvialis apricaria i Danmark, oktober 1993. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 88: 161-169.

Rasmussen, L.M. 1999. Analyse af udvikling for ynglende og rastende fugle 1979-99. Tøndermarsken. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 113. Danmarks Miljøundersøgelser.

Rasmussen, L.M. pg K. Fischer. 1997. The breeding population of Gull-billed Terns Gelochelidon nilotica in Denmark 1976-1996. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 91: 101-108.

Rasmussen, L.M. og K. Laursen. 2000. Fugle i Tøndermarsken – bestandsudvikling og landbrug. – Tema-rapport fra DMU 35/2000. Danmarks Miljøundersøgelser.

Skov, H. 2003. Storken – en kultur og naturhistorie. – Gads Forlag, København.

Snow, D.V. og C. M. Perrins. 1998. The Birds of the Western Paleartic. Concise edition. – Oxford University Press.

Sørensen, U.G. 1995. Truede og sjældne danske ynglefugle 1976-1991. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 89: 1-48.

Thorup, O. 1998. Ynglefuglene på Tipperne 1928-92. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 92: 1-192

Thorup, O. 1999. Engsnarrens Crex crex yngleforhold i kulturlandskabet, og artens fortid, nutid og eventuelle fremtid i Danmark. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 93: 71-81.

Thorup, O. 2003. Truede engfugle. Status for bestande og forvaltning i Danmark. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Torp, E. 2002. Da Tranen vendte tilbage. – Fugle og Natur, 22: 24-25.

Tucker, G.M. og M.F. Heath. 1994. Birds in Europe. Their conservation status. – BirdLife Conservation Series No. 3. BirdLife International.

Østergaard, E. 1986. Yngleforekomsten af Tinksmed Tringa glareola i Danmark 1982-84. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 80: 134-136.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Michael Borch Grell: Litteratur: Fugle i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 19. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484896

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk