Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Rødlister og gullister

Oprindelig forfatter HAds

Kun gentagne registreringer kan give oplysning om ændringer af arternes fordeling i det åbne land. Dette informationsgrundlag har vi næppe i dag, men der findes dog nu så mange oplysninger, at der har kunnet udarbejdes officielle lister over den bestandsmæssige status for en lang række organismegrupper. Disse såkaldte rødlister følger en bestemt inddeling i sjældenhedsgrupper, som benyttes internationalt efter forslag fra den Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN).

Man opererer med følgende grupper: R (rare): sjælden; V (vulnerable): sårbar; E (endangered): akut truet; Ex (extinct): forsvundet. Arter, der henføres til disse kategorier, kaldes rødlistearter (se boks 5-1). Herudover anvendes betegnelsen X om særlig hensynskrævende arter, der trods fortsat forholdsvis stor hyppighed har oplevet en halvering af bestandene siden 1960, og A om særlig ansvarskrævende arter, af hvilke de danske bestande udgør en betydelig andel af den globale bestand. De to sidstnævnte artsgrupper kaldes ofte gullistearter.

Miljøministeriet har udgivet Rødliste 90 og Rødliste 1997 samt Gulliste 1997, og der finder en løbende revision sted, som kan følges på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside (www.skovognatur.dk). Her kan man få et skøn over arternes fordeling på naturtyper (tabel 15-1).

Annonce

Det åbne land som helhed rummer en meget stor del af de sjældne og truede arter med svampe og laver som en undtagelse, men det er tydeligt, at landbrugslandet, til trods for at det har langt det største areal, ikke rummer særlig mange rødlistearter, og den dyrkede jord kun meget få.

Så godt som alle pattedyr og fugle på listen er beskyttet af fredning i henhold til jagtlovene, og krybdyr og padder er totalfredede. For insekter, planter og svampe er blot få af listearterne specielt beskyttede. Blandt de fredede arter findes planter og dyr, der i kraft af deres tiltalende eller imponerende udseende kunne friste til indsamling – f.eks. orkidéer og nogle få sommerfugle, men mange af de mere uanselige arter trænger også til beskyttelse. Måske ville det være mere rimeligt at udvide artsfredningen til alle arter på rødlisten.

TABEL 15-1. Rødlistede arter i det åbne land fordelt på naturtyper og organismegrupper. Hvirveldyr omfatter padder, krybdyr, fugle og pattedyr. Baseret på Rødliste 1997. Guldsmede er inkluderet i sommerfuglegruppen. Mange arter forekommer i flere naturtyper, derfor kan man ikke få det samlede artsantal for det åbne land ved at sammenlægge tallene fra de enkelte lokaliteter. Til sammenligning er angivet tal fra skovene. Det ses, at bortset fra svampe rummer det åbne land flere rødlistearter end skovene. I forhold til arealet er der forholdsvis få rødlistearter i agerlandet.
Areal km2Svam-
pe
LaverKar-
plan-
ter
Som-
mer-
fugle og svirre-
fluer
Biller og TægerHvir-
vel-
dyr
Alle
Hele landet, alle arter43600300095010501300373027110301
Hele landet, rød-
liste-
arter
878574220289979963036
Ager-
land
25300126710911112221
Heder8301481221507139
Moser og enge19602511507715627346
Kyst og klit9202592495714426393
Lys-
åbent tørt græs-
land
26010317685322416481
Sten og klipper 1553 158
Det åbne land i alt29270155370156167513681429
Skove486074620555143488231660

Referér til denne tekst ved at skrive:
Henning Adsersen: Rødlister og gullister i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 23. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484830

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk