Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

miljøgifte

Oprindelig forfatter CHun Seneste forfatter Redaktionen

miljøgifte, kemiske stoffer og forbindelser, der kan skade levende organismer og således forårsage uønskede ændringer i økosystemerne. Betegnelsen anvendes almindeligvis kun om et giftstof, når det anretter utilsigtede skader i naturen, og bruges ikke om fx et pesticid, der kun rammer de skadedyr, man ønsker at bekæmpe. En miljøgifts farlighed afhænger af dens giftighed (toksicitet) og de langsigtede (kroniske) og genetiske skader, den kan forårsage.

Miljøfremmede stoffer

DDT, PCB (polyklorerede bifenyler) og dioxiner hører ligesom andre klorerede kulbrinter til de farligste miljøgifte. Det er syntetisk fremstillede miljøfremmede stoffer, der ikke findes i naturen i forvejen. Her nedbrydes de meget langsomt og kan derfor spredes vidt omkring i omgivelserne med luft- og vandstrømme. Desuden kan de ophobes i de levende organismer, der ikke er i stand til at udskille lige så meget gift, som de optager. Stofferne opsamles især i fedtholdigt væv som fx nervevæv og lever og kan sætte vitale livsprocesser ud af funktion. Det er særlig farligt for rovdyr, der som det sidste led i naturens fødekæder opsamler den gift, der er ophobet i deres byttedyr (se også bioakkumulation).

Nedgangen i bestandene af vandrefalke og andre rovfugle i 1960'erne tilskrives især DDT, som forstyrrer dannelsen af fuglenes æg, der får så tynde skaller, at de går i stykker, når fuglene ruger på dem. PCB kan fremkalde kræftsygdomme og påvirke immunforsvar, leverfunktion og forplantningsevne som hos fx ringsæler i Østersøen og Vadehavet. PCB kan ikke nedbrydes af mikroorganismer i søers og havområders iltfrie bundlag og udgør her en særlig fare for bunddyr og for fisk, fx torsk, der lever af disse bunddyr. Dioxiner påvirker levende organismer på stort set samme måde som PCB, men de er meget mere giftige og hører til de mest miljøfarlige syntetiske stoffer, man kender. Den mest giftige er klordioxinen TCDD, som blev kendt, da stoffet i 1976 forgiftede store landområder efter en eksplosion på en kemikaliefabrik i den norditalienske by Seveso.

Annonce

Såvel DDT som PCB og dioxiner har siden 1990'erne påkaldt sig fornyet opmærksomhed, da det viste sig, at de måske kan påvirke kønsprocesserne på samme måde som det hunlige kønshormon østrogen og dermed nedsætte forplantningsevnen. En lignende virkning kendes fra andre stoffer, fx ftalater (se ftalsyre), der bl.a. anvendes som blødgøringsmiddel i plast, og som nu forekommer i store mængder i omgivelserne.

Tungmetaller, PAH og radioaktive isotoper

Også tungmetaller som fx cadmium, kviksølv, bly, kobber og chrom kan være farlige miljøgifte. De nedbrydes ikke i naturen, men her varierer giftigheden med de øvrige miljøforhold. Cadmium, der kan ophobes i levende organismer og i fødekæderne, er fx meget giftigt for dafnier og andre planktonorganismer i kalkfattigt ferskvand, men virker ikke nær så giftigt i kalkrigt ferskvand og havvand. Når metallisk kviksølv, der i sig selv ikke er særlig giftigt, kommer ud i et vandområde, kan det af mikroorganismer omdannes til miljøfarligt methylkviksølv. Dette nedbrydes kun langsomt i naturen og kan let trænge ind i celler og skade arveanlæggene.

Oliespild på havet rammer ikke alene fugle, som søles ind i klæbrig olie, men olien indeholder også miljøgifte, bl.a. PAH (polyaromatiske hydrocarboner), der nedbrydes meget langsomt i havet, og som kan forårsage svulstdannelser og finnesygdomme hos fisk og udvikle forstadier til kræft hos skaldyr. I pattedyr kan bl.a. PAH-stoffet benzopyren virke kræftfremkaldende. Visse organiske metalforbindelser, fx tributyltin og organofosfater, er stærke miljøgifte; organiske fosforforbindelser bruges som pesticider, og tributyltin anvendes i bundmaling til skibe for at hindre alger og dyr i at sætte sig fast.

Stråling fra radioaktive isotoper kan give akutte skader i bl.a. hud og øjne. Farligere er dog de kroniske skader på arveanlæggene ved langtidspåvirkning. Ved uheldet i 1986 på Tjernobylværket i Ukraine slap cæsium-137 og jod-131 ud i omgivelserne og forurenede store landområder, der endnu i 2006 ikke kan benyttes til landbrugsdrift. I det nordlige Skandinavien aflivede man mere end 100.000 rener og elge, der havde spist lav og planter, som var forurenet med radioaktive stoffer fra udslippet.

Færre miljøgifte i vore omgivelser

Forbud mod anvendelse af farlige miljøgifte som fx DDT og PCB har sammen med andre lovreguleringer med fastsættelse af grænseværdier for indholdet af miljøgifte i vand, jord og luft bidraget til at nedsætte omgivelsernes belastning med miljøgifte. I samme retning virker bestræbelserne på at erstatte miljøfarlige stoffer med mindre farlige stoffer i bl.a. produktionsprocesser (se renere teknologi). Dette substitutionsprincip er et væsentligt led i FNs kemikaliestrategi fra 2006 (SAICM - Strategic Approach to International Chemicals Management), der indeholder en global plan for ca. 270 aktiviteter, som vil bidrage til, at FNs mål for 2020 nås. Målet er, at kemikalier skal produceres og bruges på en måde, der minimerer de væsentlige negative virkninger på miljø og sundhed.

Udvalgte miljøgifte og deres skadevirkninger
stof/stofgruppeakut giftighed (toksicitet), kroniske skadevirkningerpersistens (biologisk nedbrydelighed)bioakkumulerbarhed (ophobes af levende organismer), biomagnifikation (ophobes i fødekæder)
klorerede kulbrinter
DDT, DDD, DDEgiftige, særdeles giftige over for bl.a. insekter og dafnier, nedsætter dyrs formeringsevne og forstyrrer hormonbalancennedbrydes meget langsomt (år)ophobes i meget høj grad af levende organismer, især i hav- og ferskvand, ophobes desuden i fødekæderne, især i hav- og ferskvand
dioxinersærdeles giftige, især TCDD, skader arveanlæggene, nedsætter dyrs formeringsevne og forstyrrer hormonbalancen, nogle dioxiner virker kræftfremkaldendenedbrydes meget langsomt (år)ophobes i meget høj grad af levende organismer, ophobes desuden i fødekæderne
PCBer (polyklorerede bifenyler)kun lidt akut giftige, nedsætter dyrs formeringsevne og forstyrrer hormonbalancen, virker kræftfremkaldende hos visse dyrnedbrydes meget langsomt (år)ophobes i meget høj grad af levende organismer, især i hav- og ferskvand, ophobes desuden i fødekæderne, især i hav- og ferskvand
PAHer (polyaromatiske hydrocarboner)meget giftige, mistænkes for at skade arveanlæggene, virker kræftfremkaldende hos pattedyrnedbrydes langsomt (måneder)ophobes kun i ringe grad af levende organismer
tungmetaller
cadmiummeget giftigt, især over for dyr i ferskvandnedbrydes ikkeophobes i høj grad af levende organismer, ophobes kun i ringe grad i vandlevende organismers fødekæder, men i høj grad i bl.a. visse organer hos fugle og pattedyr, der ernærer sig af vandlevende dyr
kviksølvmeget giftigt, især i form af methylkviksølv, skader arveanlæggene, virker kræftfremkaldendenedbrydes ikkeophobes, især i form af methylkviksølv, i meget høj grad af levende organismer, særlig i hav- og ferskvand, ophobes desuden, især i form af methylkviksølv, i fødekæderne, særlig i hav- og ferskvand
blykun lidt giftigt over for dyr og planter, men skader selv i små koncentrationer bl.a. centralnervesystemet hos fx menneskernedbrydes ikkeophobes almindeligvis ikke af planter og dyr, men kan opsamles i bl.a. knoglevæv hos pattedyr
tributyltingiftigt, og særdeles giftigt over for bl.a. snegle og muslinger i havet, nedsætter dyrs formeringsevne og forstyrrerhormonbalancen hos bl.a. snegle og muslinger i havettributyltin nedbrydes ret hurtigt (uger/måneder), (tin nedbrydes ikke)ophobes i høj grad af levende organismer, ophobes ikke i fødekæderne
arsengiftigt, virker kræftfremkaldendenedbrydes ikkeophobes ikke eller kun i ringe grad af levende organismer
kobberkun lidt akut giftigt, men særdeles giftigt over for bl.a. alger og krebsdyr i ferskvandnedbrydes ikkeophobes ikke eller kun i ringe grad af levende organismer
andre stoffer
ftalaternedsætter dyrs formeringsevne og forstyrrer hormonbalancen, mistænkes for at virke kræftfremkaldendenedbrydes hurtigt (dage/uger)ophobes ikke af levende organismer
radioaktive isotoperskader arveanlæggene, virker kræftfremkaldendehenfalder ved fysiske processer, strontium-90 halveres fx på 28 år, mens jod-131 halveres på 8 dageophobes almindeligvis ikke af levende organismer, plutoniumisotoper kan dog opsamles i fx muslinger og jodisotoper i bl.a. skjoldbruskkirtlen, nogle radioaktive isotoper kan konkurrere med livsnødvendige stoffer, fx strontium-90 med calcium og cæsium-137 med kalium

Referér til denne tekst ved at skrive:
Carsten Hunding: miljøgifte i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 22. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=125598