• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

biotopbeskyttelse

Oprindelig forfatter CHO Seneste forfatter Redaktionen

Naturpleje. Kongenshus Hede mellem Viborg og Holstebro afgræsses af får, hvorved spirende træer holdes nede, og heden holdes ved lige.

Naturpleje. Kongenshus Hede mellem Viborg og Holstebro afgræsses af får, hvorved spirende træer holdes nede, og heden holdes ved lige.

biotopbeskyttelse, bestræbelser på at beskytte plante- og dyrearters levesteder, biotoperne. Biotopbeskyttelse kan ske med forbud mod at ændre eller ødelægge biotoper ved fx afvanding, opdyrkning, tilplantning og bebyggelse. En anden form for biotopbeskyttelse er naturpleje, fx husdyrgræsning, som hindrer naturlig tilgroning, der vil kunne ændre biotopen og ødelægge livsbetingelserne for lyselskende arter eller arter, som kræver lav vegetation, fx viber.

Her i landet sker biotopbeskyttelse dels ved områdefredninger, dels gennem bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, der beskytter biotoptyperne sø, vandløb, mose, hede, strandeng, ferskeng og overdrev. Fx må man ikke fjerne et vandhul, der er over 100 m2, medmindre man har fået dispensation.

Biotopbeskyttelse indgår i internationale naturbevarelsesaftaler, fx Ramsarkonventionen om beskyttelse af vådområder for fuglelivet og Bernkonventionen om bl.a. beskyttelse af europæiske arters biotoper. Se også biodiversitet og Natura 2000.  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

  • Kommentar til redaktionen Vedr. biotopbeskyttelse Marker den cirkel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik
 • Ekspert

  BLMa