Post Danmark A/S

Oprindelige forfattere AKjer, ALess og FY-A Seneste forfatter Redaktionen

Post Danmark A/S, aktieselskab, der varetager befordring og omdeling af breve, pakker og anden post. Den danske stat er hovedaktionær, mens en kapitalfond ejer 22% af selskabet. Det danske postvæsen, der fra 1995 har heddet Post Danmark, har siden 1624 haft til opgave at sikre det danske samfund en pålidelig og hurtig postbesørgelse i ind- og udland. Postvæsenets pligt til at yde en landsdækkende, ensartet service over for kunderne har været modsvaret af en eneret til at drive postvirksomhed i Danmark.

Den 31.1.1995 vedtog Folketinget etableringen af Post Danmark som en ny type offentlig virksomhed, der på langt de fleste områder lignede et aktieselskab. Ved omdannelsen blev den eneret, som postvæsenet hidtil havde haft fordel af, beskåret (se postlovgivning). Efter en lovændring blev Post Danmark i 2002 omdannet til et aktieselskab, Post Danmark A/S. I 2009 fusionerede virksomheden med det svenske Posten AB (opr. oprettet i 1636) til Posten Norden AB, der i 2011 fik navnet PostNord.

Danmark er inddelt i 12 postområder, der hver inden for deres geografiske område er ansvarlige for bl.a. service, kvalitet og afsætning. Af en årlig omsætning på ca. 11 mia. kr. (2001) kommer mere end halvdelen fra konkurrenceområdet. Brevmængden faldt en smule i 1999-2001, og eneretsområdet, der vedrører indenlandske breve indtil 250 g, indskrænkedes 2003 til breve indtil 100 g og i 2006 til breve indtil 50 g.

Annonce

Tilgængelighed

Fordelt over landet er der ca. 950 posthuse. Ca. 10.000 postkasser fordelt efter geografiske og befolkningsmæssige kriterier sikrer adgang til afsendelse af breve. Post Danmark beskæftigede i 2006 ca. 25.000 medarbejdere. I forbindelse med en aftale, der trådte i kraft i 2002, sagde langt de fleste af tjenestemændene, som tidligere udgjorde hovedparten af de ansatte, ja til at blive ansat på almindelige overenskomstmæssige vilkår. Kun ca. 500 af medarbejderne fortsatte som tjenestemænd.

Et stadigt behov for effektivisering i virksomheden har medført øget teknologianvendelse, som har betydning for en stor andel af virksomhedens arbejdspladser. Automatiseringen erstatter bl.a. størstedelen af det manuelle sorteringsarbejde. For medarbejderne betyder det ændringer i jobindhold, hvilket stiller store krav til både virksomhed og medarbejdere om omstilling og udvikling. Forandringerne er fra medarbejdernes side ofte blevet mødt med arbejdsnedlæggelser. Under hensyn til miljøet har Post Danmark vedtaget en miljøpolitik, hvor målet bl.a. er at effektivisere energiudnyttelsen.

Ud fra en forventning om, at eneretten helt bortfalder, fortsætter Post Danmark moderniseringen fra væsen til erhvervsvirksomhed i konkurrence med det stigende antal udbydere af postale ydelser.

Posttakster

er Post Danmarks generelle priser. Tidligere var postvæsenet en statsvirksomhed, hvor taksterne for breve, pakker og statsstøttede blade (dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter) blev godkendt af Folketinget, idet indtægterne herfor indgik i Finansloven. Efter at Post Danmark i 1995 blev etableret som selvstændig offentlig virksomhed, blev Post Danmarks eneret og befordringspligt fastsat ved lov og bekendtgørelser. Trafikministeren skal godkende taktsterne for indenlandske breve omfattet af eneretten, dvs. adresserede breve op til 250 g, og for dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter, mens øvrige takster fastsættes af Post Danmark.

Ny Postlov

Post Danmark har indført en række regler til placering af postkasser, som følge af et ønske om øget effektivisering.

Loven trådte i kraft 01/01-2011, hvorefter alle etageejendomme skal være forsynet med samlede postkasseanlæg, der er direkte tilgængelige for postbudet ved opgangen eller ejendommens indgangsparti.

For andre ejendomme skal postkassen være placeret i passende højde ved indgangen til parcellen, dvs. ved fortovet eller vejen (for landejendomme skal der dog højst være 50 meter mellem boligen og postkassen). For disse ejendomme blev der givet et år yderligere til at få bragt forholdene i orden, dvs. indtil 01/01-2012.

Er postkassen ikke opsat som foreskrevet, kan Post Danmark nægte at uddele posten.

Reglerne for placering af postkasser, kan læses her.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Arne Kjerulf, Aksel Lessmann, Finn Yde-Andersen: Post Danmark A/S i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 24. februar 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=144431