• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

pædagog

Oprindelig forfatter AEng Seneste forfatter Redaktionen

/@api/deki/files/23685/=ud_a_31171.mp3?revision=2

pædagog, primært person, der varetager pasnings- og omsorgsopgaver for børn, men betegnelsen bruges også i bredere betydning om enhver, der fungerer som opdrager, lærer eller informator, også inden for fx sundheds- og ældreområdet.

Historie

Pædagogområdet har hentet sit værdigrundlag i den almene pædagogik, bl.a. hos J.-J. Rousseau, der med sit syn på børneopdragelse har skabt øget respekt for det enkelte barns forudsætninger. I første halvdel af 1800-t. satte F. Fröbels virke sig spor især ved opdragelsen af de yngste børn, og han åbnede omverdenens øjne for legens betydning, ligesom han oprettede de første børnehaver. Ca. 100 år senere videreførtes den pædagogiske udvikling af den italienske læge og pædagog Maria Montessori, der lagde stor vægt på børns erfaringsbetingede læring. Også den østrigske filosof Rudolf Steiner øvede indflydelse på pædagogbegrebet gennem sin understregning af udviklingen af børns følelsesliv og deres skabende aktiviteter. Forestillingen om en samlet pædagogisk dannelsesproces er således et område inden for opdragelse, der til stadighed er under overvejelse.

Ordet pædagog kommer af græsk paidagogos, opr. om slave, der ledsagede børn mellem hjem og skole, af pais 'barn, dreng', genitiv paidos, og agogos 'fører'.

Arbejdsområder

Pædagoger varetager bl.a. pasning og opdragelse af mindre børn i vuggestuer og børnehaver. Med børn i skolealderen arbejdes der i børnehaveklassen og i understøttende funktioner på senere klassetrin, i skolefritidsordningen og i fritids- og ungdomsklubber. I socialsektorens forskellige institutioner for børn, unge og handicappede træffes også socialpædagoger. Inden for sundhedsområdet findes fx afspændings- og specialpædagoger, og i kultursektoren bl.a. ældrepædagoger, som arbejder med pensionister. Det pædagogiske arbejde omfatter således omsorg, pleje, opdragelse og undervisning. Målet er det samme, uanset hvilket pædagogisk område man taler om; dog kræver de forskellige alders- og handicapgrupper tilpasning af de pædagogiske metoder.

Den meget brede anvendelse af betegnelsen pædagog afspejler en løbende holdningsdebat om, hvor vægten skal lægges i opdragelse og undervisning: Skal pædagogen især være en omsorgsperson, der fremmer dannelse i bred forstand, trivsel og vækst i et samfundsperspektiv? Eller er en pædagog især en underviser, der sigter mod at meddele eleven specifik viden og færdigheder ud fra bestemte målsætninger? Diskussionen herom er mindst lige så gammel som pædagogbegrebet.

Se også opdragelse.