• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

S.A.V. Stein

Oprindelig forfatter OCAa

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

S.A.V. Stein, Sophus August Vilhelm Stein, 29.7.1797-14.5.1868, anatom, kirurg. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens).

Ligesom faderen kom S.A.V. Stein som ustuderet til Kirurgisk akademi hvor han 1819 tog kirurgisk eksamen; i læretiden var han først volontør og fra 1817 kandidat ved Almindelig hospital i Amaliegade hos overkirurgen E. Thal hvor han 1820–21 var reservekirurg. S.A.V. Stein begyndte nu praksis og var distriktslæge ved fattigvæsenet 1820–35 samt læge ved Opfostringshuset 1821–29 og bataljonskirurg 1821–39. I studietiden vaktes hos den udmærket begavede Stein en dyb interesse for anatomien som blev det faste grundlag for hans hele livsgerning; samtidig med praksis, der gav ham udkommet, fortsatte han sine anatomiske studier og læste desuden med stor energi til student, stræbende efter akademisk dannelse og position. Han fritoges for eksamination og blev student 1831, s.å. tog han den medicinske eksamen. Stor opmærksomhed vakte S.A.V. Stein da han 1831 begyndte udgivelsen af et stort anlagt kirurgisk-anatomisk tavleværk Tabulæ anatomicæ præcipuarum humani corporis regionum, in quibus graviores operationes chirurgicæ suscipiuntur. Tegningerne hertil havde S.A.V. Stein der var begavet med kunstneriske anlæg selv tegnet, og litografierne udførtes af D. Monies, men værket var for kostbart at gennemføre og ophørte med 2. hæfte (1833).

1834 disputerede S.A.V. Stein, fritaget for at tage licentiatgraden, for doktorgraden med et udmærket komparativt-anatomisk arbejde De thalamo et origine nervi optici in homine et animalibus vertebratis forsynet med smukke illustrationer af ham selv. Derefter holdt han på en tid, da anatomiundervisningen ved universitetet var ret forsømt, som privatdocent anatomiske forelæsninger og demonstrationer der blev meget søgt; 1835 udnævntes han til professor i anatomi ved kunstakademiet hvor han var en højt værdsat lærer til 1867. Som ledetråd for eleverne dér udgav han 1841 sin af økonomiske grunde ikke illustrerede Haandbog i Menneskets Anatomie, udarbeidet med Hensyn til Maler- og Billedhuggerkunsten. Den meget grundige og detaljerede bog syntes dog snarest at være beregnet for de medicinske studenter. 1837 blev S.A.V. Stein docent i anatomi ved universitetet; ved undervisningens omordning 1840 og anatomiens henlæggelse til Kirurgisk akademi blev han adjunkt ved dette; ved sammensmeltningen 1842 af Kirurgisk akademi og det medicinske fakultet til det lægevidenskabelige fakultet blev han professor extraord. ved dette. S.A.V. Stein havde i disse af lærer- og praktisk lægegerning travlt optagne år ikke fundet megen tid til fortsat videnskabelig produktion; 1842 forelagde han dog i Stockholm sine undersøgelser om øjets zona cilians hvorfor han af den svenske konge hædredes med fortjenstmedaljen i guld og medlemskab af svenska läkaresällskapet. Som lærer var han livfuld og fængslende og med sin store form- og skønhedssans samt sit tegnetalent meget påskønnet af de studerende samt agtet for sin selvstændige personlighed og retlinede karakter, så det vakte almindelig skuffelse da han 1844 opgav anatomiprofessoratet og overtog overkirurgstillingen ved Frederiks hospital der var blevet ledig ved Gundelach Møllers sygdom og afsked.

Annonce

N.å. overtog S.A.V. Stein docenturet i kirurgisk klinik og blev samtidig professor ord. og medlem af konsistorium. Hans ansættelse som overkirug og klinisk lærer fremkaldte stærk kritik fra den yngre lægestand der havde håbet, at den yngre og kirurgisk bedre uddannede samt internationalt orienterede C.E. Fenger, der tillige var meget interesseret i patologisk anatomi, skulle føre professoratet videre efter at have vikarieret under Gundelach Møllers sygdom. Kritikken imødegik S.A.V. Stein roligt i sit kliniske indledningsforedrag 1845 (først trykt i Ugeskrift for Læger, 1897) henvisende til anatomiens blivende betydning for den praktiske kirurgi. S.A.V. Stein udviklede sig i øvrigt snart til en udmærket kirurg og operatør af første rang, bl.a. berømmet for sine plastiske operationer og heldige stenknusninger, fuldt jævnbyrdig med den samtidige overkirurg S. E. Larsen ved Almindelig hospital.

Som klinisk lærer i kirurgi måtte S.A.V. Stein virke noget ensidig, så godt som alene tagende sit udgangspunkt i den normale anatomi; selv klar herover arbejdede han med meget fremsyn, men uden held, for at Almindelig hospitals overlæger skulle deltage i undervisningen og eksaminationen på lige fod med overlægerne ved Frederiks hospital. S.A.V. Steins litterære kirurgiske virksomhed blev vel sparsom, men ikke uden betydning; i de af overlægerne ved de kbh.ske hospitaler udgivne "Hospitalsmeddelelser" har han bl.a. publiceret et orginalt arbejde om en ny metode til læbeplastik (1847) og den værdifulde afhandling Om Congestionsabscesser og Pusudbredninger, 1850.

S.A.V. Stein var stærkt nationalt og skandinavisk interesseret; under krigen fungerede han 1849 som overkirug ved lazarettet på Augustenborg; universitetets rektor var han 1849–50. De mange års intense virksomhed havde imidlertid trættet S.A.V. Stein så han, da det teoretiske professorat i operationslære blev ledigt ved C.C. Withusens død 1853, 1854 overtog denne retrætepost som han beklædte til sin død, og fratrådte sit klinisk-kirurgiske professorat der overtoges af A. Buntzen. Ved siden af professoratet i operationslære fortsatte S.A.V. Stein som professor ved kunstakademiet og privat praktiserende læge og kirurg, drev også i nogle år en kirurgisk privatklinik. Af sin stand gjorde S.A.V. Stein sig desuden fortjent ved at tage initiativet 1833 til oprettelsen af Lægernes enkekasse. – Etatsråd 1862.

Familie

Forældre: regimentskirurg Johann Heinrich Martin Stein (1768–1823) og Anna Sophie Kugler (1767–1846). Gift 7.6.1822 i Kbh. (Garn.) med Karen Sophie Borch, født 18.2.1801 i Kbh. (Holmens), død 18.1.1888 på Frbg., d. af lærer ved søetatens skole, senere klokker ved Holmens k. Matthias Johannes Borch (1766–1833) og Sophie Hedevig Jansen (1760–1829). – Far til Harald Stein, Th. Stein og V. Stein.

Udnævnelser

R. 1840. DM. 1849. K. 1857.

Ikonografi

Litografi af E. Fortling efter tegn. af F. Helsted, 1845. Tegn. af Th. Stein, 1854. Litografi af I. W. Tegner, s.å., efter daguerreotypi. Buste af Stein, 1859 (Anatomisk inst., Kbh.), i marmor s.å. (Fr.borg). Tegn. af H. Olrik, 1865 (sst.), efter denne træsnit af W. Obermann s.å. og 1868. Mal. af D. Monies, 1866 (Fr.borg), efter dette kopi af E. Henningsen, forarbejde til S.s portræt på sammes mal., 1896, af naturforskermødet 1847 (Kbh.s univ.; Fr.borg). Stengravering 1868. Statuette af Stein, 1897. Relief af samme (Anatom, inst.). Relief (gravstenen). Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Solemnia academica ad medicinæ doctorem ..., 1834 31–34. – C. Otto i Bibl. for læger XVI, 1832 64–66. [A. Brünniche] sst. S.r.XVI, 1868 474–78. Ugeskr. for læger 2.r.II, 1845 353–56; 3.r.V, 1868 389–92. Jul. Petersen sst. 5.r.IV, 1897 713 O. C. C. Jessen sst. XCVII, 1935 457f. III. tid. 19.11.1865. Kr. Poulsen: Om hernier og panaritier, 1901 86. Nic. Holm: Glade år, 1915 101. Arthur Earl Walker: The primate thalamus, Chicago 1938 2f. Gordon Norrie: Af medicinsk fakultets hist. III, 1939 14ff 152f. E. Dahl-Iversen: Vor kirurgiske arv, 1960 = Festskr. udg. af Kbh.s univ. maj 1960 66–79. Johs. Brix: Lægevirke i Sønderjylland før 1864, 1980 107f.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Otto C. Aagaard: S.A.V. Stein i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 18. november 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=297802