• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Otto Mønsted

Oprindelig forfatter PKJen
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Otto Mønsted, Rasmus Otto Mønsted, 23.11.1838-4.9.1916, købmand, industridrivende. Født på Lyngsbæksgård ved Ebeltoft, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). Efter at være undervist hjemme kom M. 1853 i handelslære i Grenå, var derefter kommis i Roskilde og Kbh. og etablerede sig 1865 i Århus med en gros forretning i smør, korn og foderstoffer. Sammen med sin senere svigerfar Hans Broge var M. en af de købmænd der stærkt bidrog til at føre Århus frem i den vækstperiode som byen kom ind i efter afslutningen af de slesvigske krige. Navnlig arbejdede han metodisk på en forbedring af det danske smørs kvalitet. Han opkøbte styksmørret hos bønderne, sorterede og pakkede det for eksport og agiterede ivrigt for forbedring af mejeriproduktionen, således i en lille pjece fra 1875 om tilvirkningen af sødt smør. En specialitet i hans smørforretning blev eksport af smør i hermetisk pakning, og et af ham 1876 stiftet firma The Danish Preserved Bulter Company nåede hurtigt et stort omfang. I efteråret 1883 begyndte M. i Århus som den første her i landet at fabrikere det såkaldte "kunstsmør" fremstillet af oleo og lagde herved grunden til den danske margarinefabrikation. Hans tanke var at margarinen ikke alene skulle blive en produktion for hjemmemarkedet, men også en eksportvare. Da dette håb strandede på farvningsbestemmelserne i den danske margarinelovgivning oprettede M. 1888 en margarinefabrik i Godley ved Manchester der 1894 efterfulgtes af en anden og større margarinefabrik i Southhall ved London. De engelske fabrikker der lededes af dygtige danske (E. V. Schou, G. A. Horneman og Vald. Graae), voksede op til betydelige virksomheder og var i høj grad medvirkende til at skabe M.s formue. Først under første verdenskrig medførte forholdenes udvikling i England at virksomhederne her overgik på engelske hænder. Hvad M.s margarinefabrik i Århus angår så forøgede denne uanfægtet af margarinelovgivningen og de mange angreb på det nye produkt støt produktionen år for år. Med den viljestyrke og seje udholdenhed som karakteriserede M. i alle livets forhold havde han i starten sat alt ind på at levere et førsteklasses produkt således at intet kom på markedet før det tekniske apparat var fuldkommen i orden. Det kostede i første omgang hele hans opsparede kapital; men da hans venner foreholdt ham at han spildte sin arbejdskraft og sine penge på en håbløs sag skal M. have svaret: "Om 30-40 Aar vil hele Danmark spise Margarine, medens vort Smør vil strømme ud af Landet som en indtægtsgivende Eksport". Da margarineindustrien havde overvundet startvanskelighederne, og konkurrenterne meldte sig forstod M. stadig at holde sin virksomhed i spidsen, idet han ikke alene rent teknisk, men også i salgsorganisationen anviste nye veje. Eksempelvis kan nævnes at Otto M.s margarinefabrik allerede i de første år benyttede halvkilopakker i rulleform, ligesom han gennem en landsomfattende reklame af en intensitet som oversteg hvad man dengang var vant til fik fastslået sit firmanavn. M.s fremsyn viste sig måske ikke mindst ved overgangen fra animalske til vegetabilske råstoffer i margarineproduktionen. 1892 blev han interessent i Århus oliefabrik der på hans tilskyndelse tog fat på ved presning af sesamfrø at fremstille olie til margarineindustrien hvilket i forbindelse med spiseolieindustriens rivende udvikling også gjorde denne virksomhed til et stort foretagende og i det hele betød en stor nationaløkonomisk vinding. 1899 flyttede M. til Kbh., men vedblev at lede sin store virksomhed der 1909 omdannedes til et aktieselskab med M. som formand. M.s korn- og foderstofforretning gik 1896 op i den store sammenslutning Korn- og Foderstofkompagniet, for hvilket selskab han ligeledes var formand til sin død.

En lykkelig forening af købmandsmæssigt og industrielt klarsyn parret med initiativ, vovemod og handlekraft gjorde M. til en erhvervsmand af usædvanligt format. Han prægede tiden mere ved sine gerninger end ved sin fremtræden idet han så vidt muligt afslog alle offentlige hverv. I kortere perioder var han dog medlem af Århus byråd (1885-91) og formand for Århus handelsforening (1889-93); men arbejdet her interesserede ham næppe synderligt. Nævnes kan også at han var den første formand for Århus telefonselskab og sad i bestyrelsen for det jysk-engelske dampskibsselskab. Inden sin død havde han ved testamentarisk beslutning sammen med sin hustru – de var barnløse – bestemt at hovedparten af deres efter danske forhold overordentlig store formue skulle overgå til et fond med det formål at bidrage til udviklingen af Danmarks handel og industri. Otto M.s fond, som oprettedes ved fundats af 18.6.1934, fik – efter at staten havde fået 6 650 000 kr. i arveafgift – en formue på ca. 23 mio. kr. hvoraf ca. 8 mio. kr. repræsenterede aktier i A/S Otto M.s margarinefabrik. 1919 flyttedes selskabets hovedkontor til Kbh., og efter at landets to næstældste margarinefabrikker, Kbh.s margarinefabrik og Odense margarinefabrik, var overtaget, optoges 1921 ligeledes fabrikation her. Otto Mønsted A/S har 1981 en aktiekapital på 7 mio. kr. som ejes af Otto M.s fond. Selskabet fungerer både direkte og gennem kapitalanbringelse i andre foretagender med fabrikation og handel i ind- og udland.

Familie

Forældre: proprietær, cand.pharm. Niels Secher M. (1803-91) og Charlotte Amalie Dorothea Marie Møller (1805-82). Gift 7.5.1870 i Århus med Anna Sophie Broge, født 5.7.1850 i Århus, død 4.12.1933 i Kbh., d. af købmand Hans B. (1822-1908) og Inger K. Brock (1822-94).

Udnævnelser

R. 1900. DM. 1913.

Ikonografi

Mal. af N. V. Dorph, 1915 (Fr.borg). Relief af Hans Syberg, 1939 (det da. studenterhus i Paris). Foto.

Bibliografi

V. A. Secher: Medd. om slægten Secher, 2. udg. 1939. Berl. tid. 4.9. og 5.9.1916. Politiken 5.9. s.å. Århus stifts-tid. s.d. og 7.9. s.å. Povl Drachmann i Tidsskr. for industri, 1916 209-14. [Einar Cohn og H. N. Skade:] Margarineindustrien i Danm. 1883-1933. 1933. P. Koch Jensen, Em. Sejr og Helge Søgaard: Århus handelsforen.s hist. 1862-1937, 1937. Tage Heft: 16 stormænd i da. erhverv, 1939 87-95. Borgere i byens råd, red. Ole Degn og V. Dybdahl, 1968 160-62. Jacob Ludvigsen: Mindebogen om Oma margarine, 1972. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.