Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Vesthimmerlands Kommune

Oprindelige forfattere K-EF og NGB Seneste forfatter Redaktionen

Vesthimmerlands Kommune, kommune i Region Nordjylland. Området dækker hele den vestlige del af landskabet Himmerland, hvortil kommer et lille stykke af Hanherred ved Aggersund samt den fredede ø Livø. Kommunens administrationscentrum er Aars, men der er også grene af forvaltningen i Farsø, Løgstør og Aalestrup.

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune består af 27 medlemmer (2014). Knud Kristensen (f. 7.6.1953) fra Det Konservative Folkeparti er borgmester siden 2010.

Vesthimmerlands Kommune (Kommunefakta)
40369178.601.png25901946.601.png
Areal (km2)772
Indbyggertal:
1985-
201737.285
Byer over 1000 indb. (2017)
Aars8246
Løgstør4104
Farsø3410
Aalestrup2775
Kommuner før reformen:
Farsø Kommune
Løgstør Kommune
Aalestrup Kommune (undtagen Hvam og Hvilsom Skoledistrikter)
Aars Kommune
Kommunens hjemmeside

Naturforhold

Den lange kyst ud mod Limfjorden består mest af strandvolde og strandenge, mens tilgroede klinter dannet af Litorinahavet ligger længere inde i landet. Ådalen med brede enge og den slyngede Lerkenfeld Å blev fredet i 1978; dele af Trend Å er ligeledes fredet (1980), og begge vandløb tiltrækker mange lystfiskere. Terrænet er præget af mange morænebakker der er adskilt af brede dale eller drænede lavbundsområder.

Terrænet nord for den lavtliggende, ubebyggede Bjørnsholm Ådal består af store morænebakker 40-50 m.o.h. og når 58 m.o.h. ved Næsborg. Her rejser det sig højt over det flade tidligere strandengsareal Nørrekær der blev inddiget i 1940'erne og nu har en af Danmarks største vindmølleparker. Moræneknolden nord for Aggersund er omgivet af et marint forland og har randbebyggelserne Aggersborg og Ullerup. På begge sider af Aggersund ligger store krumoddesystemer, der er afsat af Litorinahavet. Syd for Bjørnsholm Ådal er morænebakkerne lavere, 25-30 m.o.h., og går i den vestlige del over i strandvoldsdannelser langs Bjørnsholm Bugt. Øst for Vindblæs dækker flyvesand istidsaflejringerne i De Himmerlandske Heder (fredet 1941) og i Rønhøj og Oudrup Plantager, der blev tilplantet ca. 1900.

Annonce

Undergrundens kalk ligger højt i kommunen, og ved Aggersund Kalkværk brydes Danienkalk og skrivekridt til jordbrugs- og industrikalk.

Igennem kommunen flyder Sønderup Å, der udspringer i Rold Skov og løber ud i Halkær Å der udmunder i Limfjorden ved Halkær Bredning. Området ved Højris Mølle ejes af Danmarks Naturfond, som har anlagt en natursti i den stærkt bakkede og indtil 40 m dybe ådal. Terrasserne i ådalen skyldes at landskabet langsomt har hævet sig siden istiden på grund af bevægelser i undergrundens saltforekomster under Suldrup. På terrasserne vokser der ene, hedelyng og gamle egekrat. Sønderup Å blev i 1825 opstemmet ved Højris Møllegård, og der blev lavet en stampemølle ved åen der fremstillede papir af klude og halm. Mølleriet standsede i 1943.

Kulturlandskab

Vesthimmerland med sine varierede landskabsformer og indskårne kystlinie har altid været et attraktivt sted at bo. Et vidnesbyrd herom er at der er fredet 836 gravhøje i kommunen, men der vides at være sløjfet ca. 2400.

Syd for Ertebølle ligger resterne af den berømte køkkenmødding der har givet navn til den sidste periode af ældre stenalder; se Ertebølle køkkenmødding. Der ligger mange flere køkkenmøddinger på den hævede havbund ud mod Limfjorden. Ved Myrhøj (Myrhøj boplads) blev der 1968-72 udgravet tre hustomter der var fra slutningen af stenalderen og dermed de første regulære huse, man har kendskab til fra den periode.

Vesthimmerlands Kommune. Gundestrupkedlen.

Vesthimmerlands Kommune. Gundestrupkedlen.

Specielt i jernalderen synes kommunen at have været tæt beboet, idet der er tætliggende spor af oldtidsagre og bopladser fra ældre jernalder. Omkring Aars har man udgravet over 400 gårdanlæg, bl.a. den befæstede landsby Borremose der er delvist rekonstrueret. I Gundestrup fandt man i 1891 Gundestrupkedlen, og ved Mosbæk tæt herved er der fundet et etruskisk bronzekar, ligeledes fra ældre jernalder. Man har gjort tre skattefund med guldbrakteater fra yngre jernalder samt en sølvskat med filigransmykker og bl.a. en arabisk mønt. Ved Aars og Skivum Kirker er der runesten fra vikingetiden.

Ved Aggersborg ligger den største af vikingetidens borge (trelleborge). Før opførelsen af borgen blev en betydelig bebyggelse ryddet, som går tilbage til 700-t.

De fleste af kommunens gamle kirker er opført i romansk stil af granitkvadre. Skarp Salling Kirke er en romansk treskibet basilikakirke, nu stærkt restaureret.

Hovedgården Hessel nævnes første gang 1391 og har gennem tiden haft mange ejere. I 1799 blev bøndergodset solgt fra, og i 1802 blev der udstykket en række parceller af hovedgårdsmarken, hvorefter hovedgårdsprivilegierne ophævedes. Hovedbygningen er fra 1702 og opført i bindingsværk med stråtag; interiøret er fra ca. 1850. Der er nu indrettet landbrugsmuseum i bygningerne.

Den største hovedgård i kommunen er Lerchenfeldt ved Lerkenfeld Å; indtil 1681 hed den Bonderup. I 1695 oprettedes stamhuset Lerchenfeldt, hvori også indgik Hessel. Det ophævedes dog allerede 1743. I Overlade Sogn lå cistercienserklostret Vitskøl Kloster, der blev oprettet 1158. I 1573 mageskiftede kronen godset til Bjørn Andersen til Stenalt (d. 1583), der omdøbte det til Bjørnsholm. Hovedgården blev udstykket i 1918.

Umiddelbart syd for vikingeborgen Aggersborg ligger Aggersborggård der i 1590 blev oprettet som hovedgård af Vibeke Podebusk (d. 1596) af tidligere krongods. Hovedbygningen er fra 1756-58.

I fællesskabstiden havde alle landsbyer i kommunen et meget regelmæssigt græsmarksbrug hvor halvdelen af agerjorden hvert år blev lagt ud til græsning. Landboreformerne med ophævelse af dyrkningsfællesskabet samt udskiftning og udflytning fandt sted relativt sent, dvs. 1790-1805. Vilstedsø på oprindelig 250 ha blev afvandet i flere tempi fra ca. 1870 til ca. 1940, ligesom flere andre vådområder i kommunen er afvandet, især langs kysten.

Industri og service

1893-1966 var jernbanestrækningen Løgstør-Aalestrup-Hobro i drift. I 1899 åbnede jernbanen Aalborg-Nibe-Aars, der i 1910 blev ført videre til Hvalpsund, hvorfra der siden 1600-t. har været færgefart til Sundsøre i Salling. Jernbanen blev nedlagt i 1969. 1893-1959 var jernbanen Viborg-Aalestrup i drift. Aggersundbroen blev bygget i 1942. Den fik stor betydning for landevejstrafikken mellem Thy, Hanherred og det centrale Jylland ad rute 29.

Erhvervslivet er i de gamle kommunecentre karakteriseret ved handel, håndværk og mellemstore produktionsvirksomheder: bl.a. Løgstør Rør (fjernvarmerør) og Vest Wood (døre). Uden for byerne er land- og skovbrug fortsat de dominerende produktionserhverv.

25% af arbejdsstyrken har job uden for kommunen, flest i Aalborg og Viborg.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Karl-Erik Frandsen, Nils G. Bartholdy: Vesthimmerlands Kommune i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 19. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=179649