Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Sønderborg Kommune

Oprindelige forfattere K-EF og NGB Seneste forfatter Redaktionen

Sønderborg Kommune. Sønderborg Slot.

Sønderborg Kommune. Sønderborg Slot.

Sønderborg Kommune, kommune i Sønderjylland. Kommunens område svarer stort set til Sønderborg Amt før 1970, idet Gråsten dog hørte til Aabenraa Amt. Kommunen består af øen Als og størstedelen af halvøen Sundeved og afgrænses mod øst af Lillebælt og mod syd af Flensborg Fjord. Kommunen ligger i Region Syddanmark og har sit administrative centrum i Sønderborg.

Byrådet i Sønderborg Kommune består af 31 medlemmer (2014). Erik Lauritzen (f. 17.2.1960) fra Socialdemokraterne er borgmester siden 2014.

I årene før sammenlægningen havde flere af de mindre kommuner et snævert samarbejde om fælles skatteforvaltning, miljøkontrol og teknisk forvaltning.

Annonce

Sønderborg Kommune (Kommunefakta)
40369383.jpg25901868.601.png
Areal (km2)497
Indbyggertal:
198574.181
201774.801
Byer over 1000 indb. (2017)
Sønderborg27.826
Nordborg5970
Gråsten4220
Broager3320
Augustenborg3245
Høruphav2625
Guderup2531
Dybbøl2448
Egernsund1483
Vester Sottrup1424
Rinkenæs1245
Nybøl1089
Kommuner før reformen:
Augustenborg Kommune
Broager Kommune
Gråsten Kommune
Nordborg Kommune
Sønderborg Kommune
Sundeved Kommune
Sydals Kommune
Kommunens hjemmeside

Naturforhold

Flensborg Fjord er en stor tunneldal, der førte smeltevand under isen mod vest til isranden ved Kruså og senere blev dækket af havet.

Als er en forholdsvis jævn moræneflade med dødishuller og med en jordbund af frugtbart moræneler. Nordborg Sø ligger i en lille tunneldal i øst-vestlig retning. I den sydøstlige del af Als dannede isen Pøl Ås med to rygge parallelt med østkysten. Lige øst for Sønderborg by ligger Sønderskov, der især består af bøg, men også har nogle gamle, tykke egetræer. Der er usædvanligt mange gravhøje i skoven samt højryggede agre fra 1700-t.

Mellem Sønderskov og bebyggelsen Høruphav ligger statsskoven Lambjerg Indtægt og ud mod vandet området Trillen med fuglerige strandenge og rørsumpe. I skoven er der flere store rund- og langdysser. På den nordlige del af Als ligger Als Nørreskov, der ligeledes er en bøgeskov i et terræn domineret af talrige små dødishuller.

Mellem Augustenborg og Nordborg ligger Stevning Nor. Nord for noret ligger Stevning Skov og syd derfor Dyndved Skov, som begge er karakteristiske stævningsskove især bestående af elm, rødel og ask, der skyder op fra ”trunterne”, dvs. de afhuggede stubbe. Skovene har en usædvanlig rig flora.

I istidens slutning skød en gletsjer frem fra Lillebælt. Den udgravede lavningen Vemmingbund og dannede en stor u-formet randmoræne med høje bakker mod syd på Broager Land (57 m ved Dynt) og mod nord Dybbøl Banke (68 m). Landskabet vest og nord for Gråsten blev også dannet af Lillebæltgletsjeren som et bakket morænelandskab med dybe erosionsdale. En stor del af området er dækket af løvskove adskilt af græsningsarealer og små søer. En stor del af de danske skove får deres forsyning af bøgeolden fra skovene ved Gråsten.

Nybøl Nor opstod, fordi en stor dødisklump forhindrede afsætningen af sand og ler under isens afsmeltning. Da isklumpen smeltede, fremkom den lavning, som nu fyldes af noret. Rundt om noret findes der aflejringer af stenfrit ler, der er blevet udnyttet af den store teglværksindustri i området.

Kulturlandskab

Kommunens kulturlandskab er præget af de mange levende hegn, der omkranser både veje og marker. Dette skyldes især bestemmelser i forbindelse med udskiftningen af landsbyerne i 1760'erne, hvor bønderne fik pligt til at indhegne deres marker med træbevoksede hegn.

Sønderborg Kommune. Et ydre pres på et land skærper som regel folkets historiske bevidsthed. Således også i Danmark efter det ydmygende nederlag til Preussen i Den Slesvigske Krig i 1864. Nederlaget forstærkede de danske kunstneres interesse for historiemaleriet. Motivvalget var i reglen kendte situationer fra middelalderen og renæssancen. Her Carl Blochs maleri fra 1871 Christian 2. på Sønderborg Slot; Frederiksborgmuseet.

Sønderborg Kommune. Et ydre pres på et land skærper som regel folkets historiske bevidsthed. Således også i Danmark efter det ydmygende nederlag til Preussen i Den Slesvigske Krig i 1864. Nederlaget forstærkede de danske kunstneres interesse for historiemaleriet. Motivvalget var i reglen kendte situationer fra middelalderen og renæssancen. Her Carl Blochs maleri fra 1871 Christian 2. på Sønderborg Slot; Frederiksborgmuseet.

Området har været befolket siden isen smeltede, og den gode jord har altid virket tiltrækkende på både bønder og herremænd samt de sønderjyske hertuger. Fra jernalderen er det mest berømte fund krigsbytteofferet fra Nydam Mose på Sundeved med en usædvanlig velbevaret egetræsbåd og rester af flere andre fra yngre romersk jernalder og tidlig germansk jernalder. Der er fundet mere end 14.000 genstande i Nydam Mose; se også Nydam Mosefund. Båden opbevares på Gottorp Slot i Slesvig. Lidt ældre er Hjortspringfundet fra Nordals fra ca. 350 f.Kr., der blev gjort lige efter Genforeningen i 1920. En kopi af Hjortspringbåden kan ses på Hjortspringbådens Laugs museum ved Dyvig på Als.

De mange stednavne, der ender på –rup, -drup og –strup samt –lev, -lund og –toft, vidner om, at det var en dansktalende befolkning, der grundlagde landsbyerne i området. De mange navne på –bøl tyder også på, at det først var i middelalderen, at Als og Sundeved blev tæt bebyggede ved rydning af mange skove.

Typisk for Als og dele af Sundeved var, at bøndergårdene kun bestod af én længe liggende i retningen øst–vest med beboelse i den ene ende af huset og stald i den anden ende. Ofte blev der tilføjet et eller flere småhuse til aftægtsfolk eller dyr. Der findes dog også bevaret en del gårde bygget i vinkel. Husene er ofte brede med høj rejsning, og laderne er meget rummelige, hvilket afspejler den gode jord.

Sønderborg Kommune. Augustenborg.

Sønderborg Kommune. Augustenborg.

I senmiddelalderen fortrængte det rige holstenske ridderskab store dele af den gamle sønderjyske (danske) adel, men ved delingen af hertugdømmerne i 1564 gav Frederik 2. størstedelen af det område, der nu udgøres af Sønderborg Kommune til hertug Hans den Yngre, som med hård hånd organiserede kulturlandskabet efter sine egne synspunkter. Hele landsbyer blev nedlagt og nye ladegårde oprettet, mens bønderne blev reduceret til husmænd ("kådnere"). Halvøen Kegnæs blev ryddet for en værdifuld skov og i stedet blev i 1615 anlagt to nye landsbyer, Østerby og Sønderby samt opført en kirke. Desuden blev der på Kegnæs anlagt to ladegårde Hjortholm og Nygård. Efter hans død blev hertugdømmet delt mellem hans sønner i hertugdømmerne Nordborg og Sønderborg. Et barnebarn af hertug Hans, hertug Ernst Günther (1609-89), byggede i 1660-64 Augustenborg Slot og skabte sig et lille hertugdømme omkring det. I 1725 erhvervede augustenborgerne også Gråsten Slot med omegn, der hidtil havde hørt under slægten Ahlefeldt. 1722 overtog kongen den nordborgske del og efter 1848 også den augustenborgske.

Landboreformerne og udskiftningen af landsbyen kom tidligt til området. Allerede i 1770'erne var størstedelen af landsbyerne udskiftet og mange gårde udflyttet. Bønderne blev arvefæstere og senere selvejere. Hovedgårdsmarkerne blev i vidt omfang udparcelleret og solgt til bønderne. De tidligere hertugelige slotte Augustenborg og Gråsten præger dog stadigvæk kulturlandskabet med deres smukke parker og husene til embedsmændene.

Dybbøl Banke med møllen og omgivelserne er fredet som et nationalt mindesmærke. I 1992 blev Historiecenter Dybbøl Banke indviet, og centrets udbygning har givet anledning til voldsom lokal debat. Det er blevet et af landets mest besøgte turistmål.

Langs hele kysten mod Flensborg er "Gendarmstien" blevet genetableret; den blev anlagt efter Genforeningen, hvor grænsegendarmerne til fods skulle kontrollere skibsfarten langs kysterne og forhindre smugleri. I 1958 ophørte patruljeringen. Stien går 74 km fra Padborg i vest til Høruphav i øst.

Industri og service

De store forekomster af stenfrit issøler på nordsiden af Flensborg Fjord var fra 1700-t. basis for en omfattende teglværksindustri. Den kulminerede omkring 1900 med hele 40 teglværker omkring Nybøl Nor og langs kysten af Flensborg Fjord. Der er stadigvæk enkelte teglværker ved Nybøl Nor i drift, og de tegner sig for 25% af den samlede danske produktion af tegl. På Broager Land ved Iller Strand er teglværket Cathrinesminde (opført 1732) indrettet som et arbejdende museum for den industrielle teglværksproduktion suppleret med et rekonstrueret teglværksanlæg fra middelalderen.

Helt afgørende for Sønderborg Kommunes erhvervsforhold er virksomheden Danfoss, der blev grundlagt i Nordborg i 1933 af Mads Clausen, og som efter krigen blev en af landets største eksportvirksomheder med filialer over hele verden. Mads Clausens fødehjem i den tidligere landsby Elsmark er indrettet til firmamuseet Museum & Teknorama.

Udviklingen af Danfoss har betydet opbygningen af mange mindre industri-og servicevirksomheder i kommunen. Stadigvæk spiller landbruget dog en betydelig rolle, ligesom kommunen har flere større slagterier. Svineproduktionen slagtes fortrinsvis på Danish Crowns slagteri i Blans med ca. 940 ansatte (2014).

Den nye storkommune har ambitiøse planer om at satse på udviklingen af videnssamfundet ved et aktivt sammenspil mellem på den ene side industri- og erhvervsvirksomheder og på den anden side uddannelsesinstitutioner som Syddansk Universitet, forskerparker og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Karl-Erik Frandsen, Nils G. Bartholdy: Sønderborg Kommune i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 10. december 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=168957