Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Furesø Kommune

Oprindelig forfatter K-EF Seneste forfatter Redaktionen

Furesø Kommune, fra 1.1.2007 kommune i Nordsjælland i Region Hovedstaden. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Værløse (Københavns Amtskommune) og Farum (Frederiksborg Amtskommune).

Byrådet i Furesø Kommune består af 21 medlemmer (2014). Ole Bondo Christensen fra Socialdemokraterner er borgmester siden 2010.

Furesø Kommune. Bebyggelsen Farum Midtpunkt.

Furesø Kommune. Bebyggelsen Farum Midtpunkt.

Der blev i 2005 indgået en særlig aftale mellem indenrigsministeren og Værløse og Farum kommuner vedr. sammenlægningen. Borgerne i den tidligere Værløse Kommune blev søgt tilgodeset pga. den ulige formuestilling mellem de to kommuner, som skyldes uorden i økonomien i Farum Kommune (se Farumsagen). Ifølge aftalen skulle den nye kommune dels ydes et årligt tilskud fra staten, dels skulle der ske en differentiering af skattebetalingen i den nye kommune.

Annonce

Furesø Kommune (Kommunefakta)
39445619.jpg25901533.601.png
Areal (km2)57
Indbyggertal
198534.453
201740.613
Byer over 1000 indb. (2017)
Farum19.967
Værløse13.127
Smørumnedre8295
Kommuner før reformen:
Farum Kommune
Værløse Kommune
Kommunens hjemmeside

Forskelle i skatteprocenter inden for de eksisterende kommunegrænser frem til 2007 fastholdtes, således at udskrivningsprocent og grundskyldspromille i den tidligere Farum Kommune er højere end i resten af kommunen. Fra januar 2014 er særskatten i Farum blevet afskaffet, og skatten er harmoniseret på et ensartet niveau. Frem til 2021 vil kommunen modtage et særtilskud på 50 mio. kr om året, herefter vil der i perioden 2022-2040 løbende blive udbatalt et særtilskud på 250 mio.

Naturforhold

Farum Sø og Furesøen udfylder den ene af de to øst-vest-gående tunneldale, der dominerer landskabet i kommunen. Den anden, sydligere dal omfatter et kuperet landskab med talrige småsøer og moser (i dag Hareskovby) foruden Søndersø. Det nordlige dalstrøg deler kommunen, idet det kun kan passeres på den smalle landtunge ved Fiskebæk, som adskiller Farum Sø og Furesøen; her løber både jernbane, hoved- og motorvej. Kommunens sydvestlige område udgøres af et plateau ca. 40 m.o.h., der tidligere udnyttedes til landbrugsdrift, men som siden ca. 1950 for størstedelens vedkommende er blevet bebygget. Tunneldalene og den sydlige del af plateauet præges af skov og mose. Mod sydvest ligger den nedlagte Flyvestation Værløse.

Nord for søerne er landskabet en bølget moræneflade i 30-60 m højde, isprængt et stort antal småsøer efter dødis fra sidste istids afslutning og mod syd skrånende ned til Mølleåens tunneldalsystem med et mere dramatisk relief, fx Høje Klint mod Furesøen. Farum Naturpark fra 1945-48, der omfatter en række fredninger i Mølleådalen op mod Slangerup, er et tidligt eksempel på en samlet landskabsbevarelse.

Furesø Kommune. Både fortøjret langs broerne ved Furesøbad.

Furesø Kommune. Både fortøjret langs broerne ved Furesøbad.

Kommunens sydlige del domineres af det store område af statsskove Jonstrup Vang, Lille og Store Hareskov samt Nørreskoven. Hareskovene bærer præg af enevoldskongernes specielle jagtform, parforcejagt, idet skovvejene samles i to stjerner, Syvstjernen i den vestlige del og Femvejen i den østlige.

Vejen Fægyden med flotte stengærder på begge sider blev anlagt samtidig med skovens indfredning i 1788 for at give Værløsebøndernes kvæg passage gennem den nyindrettede skov til deres overdrev på den anden side af skoven.

I Nørreskoven findes mod sydøst endnu resterne af von Langens pionerplantninger fra perioden 1764-78 med nogle af landets ældste og største ædelgraner, lærk og ær. Andre steder har Nørreskoven nærmest urskovsagtig karakter, idet der her findes en række bøgetræer, der blev plantet efter svenskekrigene i 1660, hvor skovene var blevet helt ødelagte.

Der er i skovene en mængde stensætninger og såkaldte rillesten, formentlig fra jernalderen, ligesom der er flere gamle hulveje og spor af dyrkning.

Kulturlandskab

Furesøens overflade ligger ca. 20 m o.h., men lå, før man begyndte mølledriften, i en højde på 17,5 m. Allerede i vikingetiden var der ved Furesøens udløb i Mølleåen ved Frederiksdal en vandmølle, der udnyttede vandkraften fra den opstemmede sø. Senere blev der anlagt an lang række møller langs Mølleåen.

Kulturlandskabet nord for søerne bærer præg af en middelalderlig rydnings- og kolonisationsproces, der indledtes i Farum By mod syd og bredte sig mod nord, hvorved landsbyen Stavnsholt og den lille torp Bregnerød blev anlagt. Der blev også anlagt en lille landsby Bodelstrup, som blev nedlagt igen i senmiddelalderen og dens jord inddraget under Farum, der derved fik en ekstra vang, Lillevang, som supplement til de tre normale vange. Der var før udskiftningen et stort overdrev nord for Farum, som var fælles for bønderne i sognet.

Hele Furesø Kommunes område tilhørte i middelalderen biskoppen i Roskilde, der lod godset forvalte fra Farumgård, hvor hans lensmænd boede. Ved Reformationen gik bispegodset over til kronen, der i 1666 overlod det til biskop Hans Svane, hvorefter Farumgård kom i privat eje. Gårdens jord blev udstykket efter 1891.

I 1767 fik bønderne i Farum skøde på deres gårde, dog kun som arvefæstere. Samtidig skete der en ligestilling mht. jordtilliggender af gårdene i byen. Ved udskiftningen i 1775, der skete på initiativ af ejeren af Farumgård, general Andreas Hauch (1708-82), blev Farum landsby og hovedgården adskilt, og landsbyen blev udskiftet med en usædvanlig stor stjerneudskiftning. Da denne løsning dog var for upraktisk, og man endvidere havde undladt at udskifte Lillevang, blev der foretaget en ny udskiftning i 1804, hvorved nogle gårde blev udflyttet. Dele af den gamle landsby er bevaret, og nutidens veje afspejler klart udskiftnings-markskellene fra 1775.

Syd for søerne ligger Værløse Sogn, der i 1682 bestod af Kirke Værløse, der frem til 2. Verdenskrig var hovedby i området, og Lille Værløse, fra 1991 benævnt Værløse. Dertil kom Kollekolle, Bringe, Borupgård og Jonstrup Mølle. Landsbymarkerne både nord og syd for Furesøen havde regulære trevangsbrug, hvor de enkelte vange var forbundet med nabobyerne i vangelag.

Flyvestation Værløse blev anlagt 1910-13 som træningslejr for hæren og blev efter 1920 ombygget til flyveplads for hærens flyvetropper. Landsbyen Bringe blev nedlagt i forbindelse med en udvidelse af flyvestationen. I 2001 blev det besluttet at nedlægge flyvestationen, hvilket vakte stor modstand hos de mange ansatte men en vis lettelse blandt de støjplagede naboer. Samtidig blev også Farum Kaserne nedlagt, som den daværende Farum Kommune købte af staten, og de to tidligere militære områder giver gode muligheder for en bebyggelsesmæssig ekspansion.

Industri og service

I 1906 åbnede jernbanen fra Nørrebro i København til Slangerup. Banen havde stationer i kommunen i Hareskov og (Lille) Værløse, mens Farum Station blev placeret 1 km øst for kirkelandsbyen, og hermed blev der åbnet for den gradvise sammenvoksning af Farum Landsby og Stavnsholt 3 km østpå. Banen stimulerede det lokale handelsliv, og den lange hovedgade fik stationsbypræg. Den gennemgribende omdannelse af bondesamfundet satte imidlertid først ind efter 2. Verdenskrig. Strækningen Farum-Slangerup blev nedlagt i 1954, og i 1977 åbnede S-togs-banen med endestation i Farum.

Hillerødmotorvejen blev i 1974 ført igennem kommunen.

Kommunens erhverv domineres af offentlige arbejdspladser, navnlig kommunale institutioner. Desuden er der etableret en række mindre, serviceprægede virksomheder i de nye erhvervsområder. En stor del af arbejdsstyrken er beskæftiget uden for kommunen.

Med sin beliggenhed midt i Nordsjælland i et naturskønt område 20 km fra København er Furesø Kommune en attraktiv forstad i det storkøbenhavnske område.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Karl-Erik Frandsen: Furesø Kommune i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 17. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=80813